BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2293 TM/XNK
V/v xuất khẩu gạo sang thị trường Iran

Hà Nội, ngày 23 tháng 7 năm 2003

Kính gửi:

- Tổng Công ty Lương thực miền Bắc
- Tổng Công ty Lương thực miền Nam
- Hiệp hội Lương thực Việt Nam

Bộ Thương mại nhận được công văn số 356 CV-TCT-VP ngày 11/7/2003 của Tổng công ty Lương thực miền Bắc báo cáo việc xuất khẩu gạo sang thị trường Iran.

Về việc này Bộ Thương mại có ý kiến như sau:

Nhằm khôi phục lại thị trường Iran để bù đắp cho số lượng gạo có chất lượng tương tự xuất khẩu sang Iran bị giảm, ngày 10/3/2003 Bộ Thương mại đã có văn bản số 0604 TM/XNK giao Tổng công ty Lương thực miền Bắc làm đầu mối để giao dịch ký hợp đồng xuất khẩu gạo Việt Nam sang thị trường Iran.

Để xảy ra sự việc như hai Tổng công ty đã báo cáo là không nên, Tổng công ty Lương thực miền Nam cần rút kinh nghiệm và phối hợp chặt chẽ với Hiệp Hội Lương thực Việt Nam và Tổng công ty Lương thực miền Bắc để tránh xảy ra những trường hợp tương tự.

Trước mắt, để giao được gạo cho phía Iran, đồng thời không gây thiệt hại cho doanh nghiệp Việt Nam và không làm mất tín nhiệm với khách hàng nước ngoài vì các lý do nội bộ. Bộ Thương mại giao Tổng công ty Lương thực miền Bắc, Tổng công ty lương thực miền Nam phối hợp với Hiệp hội lương thực Việt Nam bàn bạc, tìm cách thống nhất giải quyết ổn thoả sự việc, đáp ứng được các yêu cầu nêu trên.

Bộ Thương mại thông báo để hai Tổng công ty và Hiệp hội Lương thực Việt Nam biết, thực hiện./.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI THỨ TRƯỞNG
Mai Văn Dâu