BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2294/BNN-KHCN
V/v: cung cấp thông tin về thực trạng quản lý, khai thác các đối tượng tài sản sở hữu trí tuệ tạo ra bằng ngân sách Nhà nước

Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2013

Kính gửi:

- Cục Trồng trọt
- Tổng cục Lâm nghiệp;
- Cục Chế biến, Thương mại Nông Lâm Thủy sản và Nghề Muối

Để phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ trong côngtác tổng hợp thông tin về thực trạng quản lý, khai thác các đối tượng tài sảnsở hữu trí tuệ tạo ra bằng ngân sách Nhà nước theo công văn số 1310/BKHCN-PTTTDNngày 10/5/2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn đề nghị Quý cơ quan cung cấp thông tin cụ thể như sau:

- Thực trạng pháp luật và thực tiễn quản lý, khaithác các đối tượng tài sản trí tuệ tạo ra bằng ngân sách Nhà nước, số liệu cụthể về thực trạng quản lý, khai thác các đối tượng nêu trên trong khoảng thờigian từ năm 2000 đến nay;

- Những điển hình áp dụng thành công, những vướngmắc cần xử lý và kiến nghị hoàn thiện cơ chế quản lý;

- Đề xuất quy định về thẩm quyền, thủ tục, đốitượng, điều kiện giao quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản trí tuệ tạo ra từngân sách Nhà nước để tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị, doanh nghiệp khaithác, thương mại hóa các đối tượng nói trên.

Văn bản cung cấp thông tin, số liệu và kiến nghịxin gửi về Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường trước ngày 22/5/2013, và địachỉ email: [email protected]

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý cơ quan!

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KHCN. (08 bản)

TL. BỘ TRƯỞNG
Q. VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG
Lê Văn Bầm