BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
--------------------
V/v: báo cáo số lượng, chất lượng và nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------
Hà Nội, ngày 13 tháng 07 năm 2011

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương.
Thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án: “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”, Bộ Nội vụ tổ chức triển khai biên soạn tài liệu dùng để bồi dưỡng công chức Văn hóa - Xã hội. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội được phân công biên soạn tài liệu để tổ chức đào tạo, bồi dưỡng công chức thực hiện các nhiệm vụ về lao động, người có công và xã hội ở cấp xã theo Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ.
Trong khuôn khổ chương trình, Khung chương trình đào tạo đã được các đơn vị chuyên môn của Bộ chủ trì xây dựng, có sự tham gia ý kiến của các Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Để việc biên soạn tài liệu cũng như tiếp tục xây dựng kế hoạch tổ chức các khóa đào tạo, tập huấn đạt hiệu quả, Bộ đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thống kê, báo cáo số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã làm công tác lao động, người có công và xã hội (biểu mẫu kèm theo) để Bộ chủ động trong thiết kế, xây dựng kế hoạch triển khai phù hợp.
Bộ đề nghị các Sở triển khai và gửi báo cáo gấp về Bộ (qua Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 31/7/2011 để kịp tiến độ triển khai theo quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, Vụ TCCB
TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
Lê Văn Chương