BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 2295/TCHQ-GSQL
V/v vướng mắc C/O

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2009

Kính gửi: Cục Hải quan Đồng Nai

Trả lời công văn số 830/HQĐNa-NV ngày 07/04/2009 của Cục Hảiquan Đồng Nai về vướng mắc liên quan đến C/O mẫu D của Malaysia, Tổng cục có ýkiến như sau:

Theo quy định tại Mục 3, mặt sau C/O mẫu D (overleaf notes):trường hợp hàng hoá được xác định xuất xứ theo tiêu chí hàm lượng giá trị khuvực (RVC), trên ô số 8 phải thể hiện tỉ lệ phần trăm của hàm lượng giá trịASEAN, ví dụ "40%"' Theo đó, C/O trên ô số 8 không thể hiện tỉ lệphần trăm của hàm lượng trị giá ASEAN là không hợp lệ. Yêu cầu Cục Hải quanĐồng Nai xử lý vụ việc theo quy định tại Quyết định số 19/2008/QĐ-BCT ngày24/7/2008 của Bộ Công Thương và các công văn hướng dẫn của Tổng cục có liênquan về thủ tục từ chối C/O.

Tổng cục thông báo để đơn vị biết và thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường