BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 2296/TCHQ-KTTT
V/v: Giá tính thuế đồ điện
gia dụng nhập khẩu

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2006

Kính gửi: Cục hải quan TP. Hải Phòng

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số: 317/INT-HCM-KD ngày 03/5/2006 của Chi nhánh Công ty XNK Intimex tại TP. Hồ Chí Minh về việc áp giá tính thuế các lô hàng điện gia dụng hiệu Electrolux nhập khẩu năm 2004, 2005 tại Cục Hải quan Hải Phòng.

Căn cứ Nghị định số 60/2002/NĐ-CP ngày 06/6/2002 của Chính phủ; Thông tư số 118/2003/TT-BTC ngày 08/12/2003 của Bộ Tài chính quy định trình tự, nguyên tắc và các phương pháp xác định giá tính thuế theo đó:

Đối với các trường hợp trị giá giao dịch do doanh nghiệp khai báo thấp hơn giá bán lẻ thị trường sau khi quy đổi, thấp hơn mức giá quy định tại danh mục dữ liệu giá chỉ là một trong những căn cứ để cơ quan Hải quan nghi ngờ mức giá khai báo và tổ chức tham vấn để xác minh, làm rõ mức giá khai báo, không phải là căn cứ để bác bỏ trị giá khai báo. Trong quá trình tham vấn, nếu cơ quan Hải quan đưa ra được những căn cứ để bác bỏ trị giá khai báo tại biên bản tham vấn thì xác định giá tính thuế theo trình tự, nguyên tắc và các phương pháp xác định quy định tại Thông tư số 118/2003/TT-BTC ngày 08/12/2003 của Bộ Tài chính trên cơ sở các thông tin sẵn có do cơ quan Hải quan thu thập được tại thời điểm xác định giá tính thuế.

Từ những cơ sở nêu trên, sau khi xem xét hồ sơ các lô hàng nhập khẩu và biên bản tham vấn, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Yêu cầu Cục Hải quan TP. Hải Phòng kiểm tra lại hồ sơ nhập khẩu, biên bản tham vấn và các thông tin có sẵn tại thời điểm nhập khẩu, đối chiếu các với quy định nêu trên để giải quyết khiến nại của doanh nghiệp và báo cáo về Tổng cục cơ sở, căn cứ bác bỏ trị giá khai báo, cách tính toán và phương pháp xác định giá sau khi giải quyết khiếu nại của doanh nghiệp.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Hải Phòng biết và triển khai thực hiện./.Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (3b).

KT. TÔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An