BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2296 TCT/CS
V/v Thuế suất thuế GTGT

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2003

Kính gửi: Cục thuế TP. Hà nội

Trả lời công văn số 21338/CôNG TY-HTr ngày 12/6/2003 của Cục thuế TP. Hà nội về việc thuế suất thuế GTGT sản phẩm bê tông nhựa đường, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn tại điểm 2.14 mục II phần B Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính thì sản phẩm bê tông công nghiệp áp dụng thuế suất thuế GTGT 5% chỉ bao gồm các sản phẩm: dầm cầu bê tông, dầm, và khung nhà bê tông, cọc bê tông, cột điện bê tông, ống cống tròn bê tông và hộp bê tông các loại, panel và các loại cầu kiện bê tông cốt thép đúc sẵn phi tiêu chuẩn, bê tông thương phẩm. Sản phẩm bê tông nhựa đường không thuộc loại sản phẩm bê tông nêu trên, nên áp dụng thuế suất thuế GTGT 10% theo điểm 3.10 mục II phần B thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính.

Tổng cục thuế trả lời để Cục thuế TP. Hà nội biết và hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện./.

KT TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc