BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2297/BCT-XNK
V/v nhập khẩu muối theo HNTQ

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2013

Kính gửi:

Công ty TNHH B.Braun Việt Nam
Đ/c: 170 đường La Thành, Đống Đa, Hà Nội.

Trả lời công văn số 123/CV-CT ngày12 tháng 3 năm 2013 về việc điều chỉnh thông tin trên giấy phép nhập khẩu hạnngạch thuế quan cho mặt hàng muối, Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

Để tạo điều kiện cho công ty nhậpkhẩu muối phục vụ sản xuất dịch truyền, Bộ Công Thương đồng ý công ty TNHHB.Braun Việt Nam nhập khẩu 800 tấn muối theo hạn ngạch thuế quan năm 2013 tạicông văn số 1947/BCT-XNK ngày 08 tháng 3 năm 2013 là theo văn bản xác nhận số 1025/QLD-KD ngày 23 tháng 01 năm 2013 và 1148/QLD-KD ngày 24 tháng 01 năm 2013của Bộ trưởng (Cục Quản lý Dược).

Mọi nội dung khác nêu tại công vănsố 1947/BCT-XNK dẫn trên không thay đổi.

Bộ Công Thương thông báo để Công tybiết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Hải quan;
- Bộ Y tế (Cục Quản lý Dược);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, XNK, nganntt.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Tuấn Anh