BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2297/TC-TCĐN
V/v thanh toán cước phí hành lý cho cán bộ, công chức đi công tác nhiệm kỳ tại các CQĐDVN ở nước ngoài.

Hà Nội, ngày 14 tháng 3 năm 2003

Kính gửi: Bộ Ngoại giao

Trả lời công văn số 537 CV/NG-QTTV ngày 10/3/2003 của Bộ Ngoại giao về việc thanh toán cước phí cho cán bộ công chức đi công tác nhiệm kỳ tại các CQĐ DVN ở nước ngoài, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Bộ Tài chính đã có công văn số 1467/TC-TCĐN ngày 19/2/2003 hướng dẫn việc thanh toán tiền cước phí hành lý cho cán bộ công chức đi công tác nhiệm kỳ tại các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

2. Để tạo điều kiện cho việc thanh toán cước phí hành lý cho cán bộ công chức tại cơ quan đại diện Việt Nam hết nhiệm kỳ về nước, Bộ Tài chính đồng ý theo đề nghị của Bộ Ngoại giao cho các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài được áp dụng hình thức chi khoán tiền cước phí hành lý 30kg/người/lượt bằng tiền mặt trên cơ sở xác nhận giá cước thực tế của hàng không Việt Nam Airlines hoặc hàng không sở tại theo tuyến ngắn nhất, với mức giá kinh tế nhất.

Bộ Tài chính xin thông báo tới quý cơ quan để thực hiện./.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG
Lê Thị Băng Tâm