BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2297/TCHQ-KTTT
V/v xác định trị giá tính thuế

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2009

Kính gửi:Cục Hải quan tỉnh Cần Thơ.

Quarà soát trên Hệ thống thông tin dữ liệu giá GTT22, Tổng cục Hải quan thấy tạiCục Hải quan Cần Thơ xác định trị giá tính thuế mặt hàng Bia Amstel Lager 5%,330ml/chai, 24chai/thùng nhập khẩu theo tờ khai số 49/NKD ngày 04/3/2009, số 48/NKD ngày 04/3/2009 không đúng quy định. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan cóý kiến như sau:

Mặthàng Bia các loại thuộc Danh mục mặt hàng quản lý rủi ro về giá, có mức giákiểm tra quy định tại công văn 4046/TCHQ-KTTT ngày 21/8/2008 là 6USD/thùng,330ml/chai, 24chai/thùng. Tuy nhiên, sau khi Cục Hải quan Cần Thơ bác bỏ trịgiá khai báo và xác định lại trị giá tính thuế với mức giá là 5,8USD/thùng thấphơn mức giá quy định tại danh mục quản lý rủi ro về giá là không đúng quy định.

Căncứ Quyết định số 1102/QĐ-BTC ngày 21/05/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việcxây dựng, quản lý, sử dụng cơ sở dữ liệu giá.

Căncứ hướng dẫn sử dụng cơ sở dữ liệu giá ban hành kèm theo công văn số4046/TCHQ-KTTT ngày 21/8/2008 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan. Theo đó,dữ liệu về trị giá tính thuế do cơ quan hải quan xác định sau khi bác bỏ trịgiá khai báo không thấp hơn mức giá mặt hàng giống hệt, tương tự có trong danhmục dữ liệu mặt hàng quản lý rủi ro về giá.

Đốichiếu với các quy định trên, yêu cầu Cục Hải quan Cần Thơ:

1.Nghiêm túc thực hiện đúng quy định, quy trình và các văn bản hướng dẫn về kiểmtra, xác định trị giá tính thuế hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

2.Chấm dứt ngay tình trạng xác định trị giá tính thuế các mặt hàng thuộc danh mụcmặt hàng quản lý rủi ro có mức giá thấp hơn so với dữ liệu giá ban hành kèmtheo công văn số 4046/TCHQ-KTTT ngày 21/8/2009 và các văn bản sửa đổi bổ sungcủa Tổng cục Hải quan.

Tổngcục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Cần Thơ biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Văn Cẩn (để báo cáo);
- Lưu VT, KTTT (3b).

TUQ. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng