BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2297 TCT/CƠ Sở
V/v thuế thu nhập cá nhân

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2003

Kính gửi: Tổ chức giáo dục và Đào tạo APOLLO Việt Nam

Trả lời công văn số 0401 ngày 28/4/2003 của Tổ chức giáo dục và đào tạo APOLLO Việt Nam đề nghị áp dụng tính thuế thu nhập cá nhân cho các cá nhân là nước ngoài làm việc tại Tổ chức giáo dục và Đào tạo APOLLO Việt Nam theo Biểu thuế luỹ tiến từng phần quy định tại khoản 1 Điều 10 Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ vào pháp lệnh Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao và các văn bản hướng dẫn thực hiện thì người nước ngoài làm việc tại Việt Nam dưới 183 ngày phải nộp thuế thu nhập theo thuế suất 25% tổng thu nhập phát sinh tại Việt Nam; trường hợp ở Việt Nam từ 183 ngày trở lên mới nộp thuế theo biểu luỹ tiến từng phần.

Tổng cục thuế trả lời để Tổ chức giáo dục và Đào tạo APOLLO Việt Nam được biết./.

KT TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc