VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2297/VPCP-KNTN
V/v: sử dụng các mẫu biên bản và quyết định trong xử phạt vi phạm hành chính

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2009

Kính gửi:

- Ban Chỉ đạo 127 Trung ương;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Xétkiến nghị của Ban Chỉ đạo 127 Trung ương tại văn bản số 07/BCĐ-QLTT ngày 03tháng 3 năm 2009 về việc sử dụng ấn chỉ trong hoạt động kiểm tra và xử phạt viphạm hành chính; ý kiến của Bộ Tư pháp tại văn bản số 861/BTP-PLHSHC ngày 24tháng 3 năm 2009; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến chỉ đạo nhưsau:

1.Cho phép tiếp tục sử dụng các mẫu biên bản, quyết định trong xử phạt vi phạmhành chính được ban hành kèm theo Nghị định số 134/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 11năm 2003 của Chính phủ đến khi Chính phủ ban hành các nghị định mới quy định vềmẫu biên bản, quyết định sử dụng trong xử phạt vi phạm hành chính trong cáclĩnh vực quản lý nhà nước theo quy định của Điều 38 Nghị định số 128/2008/NĐ-CPngày 16 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điềucủa Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2002 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sungmột số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2008.

2.Yêu cầu các Bộ, ngành khẩn trương rà soát, soạn thảo, trình Chính phủ ban hànhcác nghị định quy định về mẫu biên bản, quyết định sử dụng trong xử phạt viphạm hành chính trước ngày 30 tháng 6 năm 2009.

Vănphòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

Nơi nhận:- Như trên;
- TTgCP, các Phó Thủ tướng (để báo cáo);
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ thuộc VPCP;
- Lưu VT, KNTN (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Kiều Đình Thụ