Công văn

CÔNG VĂN

CỦA TỔNGCỤC HẢI QUAN SỐ 2298/TCHQ-KTTT
NGÀY 5 THÁNG 6 NĂM 2001 VỀ VIỆC HOÀN THUẾ
NHẬP KHẨU MÁY MÓC, THIẾT BỊ THI CÔNG TNTX

Kínhgửi: - Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Ngày 21/5/2001, Bộ Tàichính có Công văn số 4602 TC/TCT về việc: xử lý hoàn thuế nhập khẩu máy móc,thiết bị thi công tạm nhập tái xuất. Tổng cục Hải quan hướng dẫn các đơn vịthực hiện thống nhất như sau:

Trường hợp máy móc, thiết bị, dụng cụ, phương tiện vậnchuyển được phép tạm nhập khẩu để phục vụ thi công, sau đó không tái xuất màđưa vào góp vốn để tạo tài sản cố định cho Công ty liên doanh tại Việt Nam, khichuyển giao làm thủ tục tái xuất tại chỗ thì:

- Doanh nghiệp tái xuất tại chỗ được xử lý hoàn lại thuếnhập khẩu đã nộp theo hướng dẫn tại Công văn số 4791 TC/TCT ngày 20/11/2000 củaBộ Tài chính (Tổng cục Hải quan đã sao gửi các đơn vị thực hiện tại Công văn số 5501/TCHQ-KTTT ngày 28/11/2000, số 5643/TCHQ-KTTT ngày 6/12/2000).

- Công ty liên doanh được phép tiếp nhận để tạo tài sản cốđịnh được xử lý miễn thuế nhập khẩu theo quy định của Luật đầu tư nước ngoàitại Việt Nam và các văn bản hướng dẫn hiện hành, riêng tờ khai hàng nhập khẩuđược thay bằng tờ khai hàng nhập khẩu tại chỗ.

Yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố căn cứ văn bản xácnhận của Bộ Thương mại về việc tái xuất tại chỗ và miễn thuế nhập khẩu hàngnhập khẩu tại chỗ để giải quyết hoàn thuế, miễn thuế nhập khẩu theo đúng quyđịnh hiện hành. Về thủ tục hải quan thực hiện theo đúng hướng dẫn của Tổng cụcHải quan tại điểm 4 - phần II - Thông tư số 06/2000/TT-TCHQ ngày 31/10/2000.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết và tổ chứcthực hiện thống nhất theo đúng quy định. Nếu có gì vướng mắc, phải báo cáo ngayvề Tổng cục Hải quan để xem xét, chỉ đạo giải quyết.