VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2298/VPCP-KGVX
V/v dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về bồi hoàn học bổng và chi phí đào tạo

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2013

Kính gửi: BộGiáo dục và Đào tạo

Xétđề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 256/TTr-BGDĐT ngày 27 tháng02 năm 2013 về dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về bồi hoàn học bổng vàchi phí đào tạo, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân giao Bộ Giáo dục và Đào tạobáo cáo làm rõ hơn cách xử lý các trường hợp sau:

1.Trong quy trình cử đi học bằng ngân sách nhà nước hoặc thông qua quản lý củaNhà nước có phần cam kết học xong về làm việc, trừ trường hợp được Bộ Giáo dụcvà Đào tạo có văn bản chấp thuận cho học tiếp tục hoặc chấp thuận cho ở lại làmviệc tại cơ sở đào tạo một thời gian và trở về sau đó, nếu người đi học khôngtrở về thì gia đình người đó ở Việt Nam có nghĩa vụ trả lại chi phí đào tạo choNhà nước. Đây cũng là một nội dung cần xin ý kiến các thành viên Chính phủ.

2.Nếu là người đi học theo chế độ cử tuyển và được Nhà nước trả chi phí đào tạovà các hỗ trợ khác mà không thực hiện theo sự phân công của Nhà nước, theo hợpđồng đi học cử tuyển thì người đi học hoặc gia đình người đó vẫn phải bồi hoànchi phí đào tạo.

3.Nếu là cán bộ, công chức được cử đi học mà không trở về làm việc theo thỏathuận thì cũng phải bồi hoàn (đây là nghĩa vụ tài chính phải bảo đảm bình đẳngtrước pháp luật). Còn các nội dung khác liên quan đến quyền lợi, trách nhiệmcủa công chức thì thực hiện theo Luật công chức.

Báocáo của Bộ gửi về Văn phòng Chính phủ trước ngày 29 tháng 3 năm 2013 để tổnghợp, báo cáo Phó Thủ tướng.

Vănphòng Chính phủ thông báo để quý Bộ biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, các Vụ: PL, TCCV, KTTH, Cổng TTĐT;
-
Lưu: VT, KGVX (3)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định