BỘ Y TẾ
--------
V/v: Tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện Quy chế kê đơn thuốc trong điều trị ngoại trú
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2014

Kính gửi:
- Bệnh viện/Viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế;
- Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Y tế ngành.

Ngày 01/02/2008, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành Quy chế kê đơn thuốc trong điều trị ngoại trú kèm theo Quyết định số 04/2008/QĐ-BYT , sau khi quyết định được ban hành các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã tổ chức triển khai thực hiện tốt, tuy nhiên trong thời gian vừa qua theo phản ảnh từ các phương tiện thông tin đại chúng, đơn thư của công dân và người bệnh có một số cơ sở, người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh thực hiện chưa nghiêm túc Quy chế này trong đó có việc kê đơn kèm theo thực phẩm chức năng không đúng quy định, làm tăng chi phí không cần thiết cho người bệnh. Vì vậy, Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị khẩn trương thực hiện một số việc sau:
1. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc kê đơn thuốc trong điều trị ngoại trú tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đặc biệt tại các khoa khám bệnh của bệnh viện và phòng khám tư nhân trên địa bàn.
2. Chỉ đạo bệnh viện trực thuộc thực hiện việc kê đơn thuốc theo hướng dẫn chẩn đoán và điều trị của Bộ Y tế, của bệnh viện và khuyến cáo của hội chuyên môn nghề nghiệp (nếu có).
3. Chỉ đạo Hội đồng thuốc và điều trị của các bệnh viện trực thuộc chú trọng công tác kiểm tra, giám sát kê đơn an toàn, hợp lý và hiệu quả.
Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị chỉ đạo, phổ biến, nghiêm túc thực hiện nội dung Công văn này đến công chức, viên chức của đơn vị và người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Cục QLKCB, Cục QLD (T/hiện);
- Lưu: VT, KCB.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Xuyên