BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2299 TCT/CS
V/v: Chính sách ưu đãi theo luật khuyến khích đầu tư trong nước

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2003

Kính gửi: Cục thuế Thành phố Hải Phòng

Trả lời công văn số 252 CT/NVT ngày 31/03/2003 của Cục thuế thành phố Hải Phòng về việc thực hiện ưu đãi theo Luật khuyến khích đầu tư trong nước, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1/. Về miễn tiền thuê đất

Tại điểm 1, Mục IV, Phần B Thông tư số 98/2002/Tổng cục Thuế-Bộ Tài chính ngày 24/10/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện miễn, giảm thuế cho các đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư theo Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 08/07/1999 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi) số )3/QH10 quy định:

Các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực hiện dự án đầu tư mà không thuê đất của Nhà nước hoặc thực hiện dự án trên phần diện tích đất mà cơ sở sản xuất, kinh doanh đã thuê của nhà nước trước đây... thì không đủ điều kiện được miễn tiền thuê đất theo quy định tại Điều 18 Nghị định số 51/1999/NĐ-CP và hướng dẫn tại Thông tư này.

Đối với doanh nghiệp Nhà nước sau khi chuyển thành Công ty cổ phần theo quy định tại Nghị định số 64/2002/NĐ-CP mà doanh nghiệp mới thành lập vẫn thực hiện sản xuất, kinh doanh trên diện tích đất mà doanh nghiệp Nhà nước đã thuê của Nhà nước trước đây thi không được miễn tiền thuê đất theo quy định tại Điều 18 Nghị định số 51/1999/NĐ-CP và hướng dẫn tại Thông tư này.

Căn cứ quy định nêu trên thì Công ty cổ phần chế biến thủy sản Cát Hải và công ty TNHH du lịch sinh thái Vân Tra Garden vẫn thực hiện sản xuất, kinh doanh hoặc thực hiện dự án đầu tư trên phần diện tích đất mà doanh nghiệp đã thuê của Nhà nước trước đây thì không đủ điều kiện để được miễn tiền thuê đất. Trường hợp công ty có thuê thêm đất của Nhà nước để thực hiện dự án ưu đãi đầu tư thì chỉ được miễn tiền thuê đất đối với phần diện tích đất mới thuê thêm.

Trường hợp các công ty nêu trên đã được hưởng ưu đãi về tiền thuê đất theo các văn bản hướng dẫn trước ngày Thông tư số 98/2002/TT-BTC nêu trên có hiệu lực thi hành thì căn cứ vào quy định tại điểm 5, Mục III, Phần C Thông tư số 98/2002/TT-BTC là không truy thu đối với khoản ưu đãi tiền thuê đát đã được hưởng.

2/. Về việc miễn, giảm thuế TNDN.

Tại khoản 4, Điều 80, Chương VIII Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật- Quốc hội khoá IX, kỳ họp thứ10 quy định đối với việc áp dụng văn bản quy phạm pháp luật như sau: “Trong trường hợp văn bản quy phạm pháp luật mới không quy định trách nhiệm pháp lý hoặc quy định trách nhiệm pháp lý nhẹ hơn đối với hành vi xảy ra trước ngày văn bản có hiệu lực, thì áp dụng văn bản mới”.

Căn cứ theo quy định nêu trên, các dự án đầu tư đang trong thời gian được hưởng ưu đãi miễn thuế, giảm thuế theo Luật khuyến khích đầu tư trong nước có hành vi quyết toán thuế TNDN không đúng với thực tế sản xuất, kinh doanh hoặc có hành vi khai man trước ngày Thông tư số 98/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 của Bộ Tài chính, nay mới bị phát hiện ra được xử lý theo điểm 3, Mục II, Phần C Thông tư số 98/2002/TT-BTC nêu trên.

Tổng cục thuế thông báo để Cục thuế biết và thực hiện./.

KT TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc