VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2299/VPCP - KTN
V/v địa điểm thực hiện Dự án đầu tư xây dựng mới Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2011

Kính gửi:

- Bộ Y tế;
- Bộ Xây dựng;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh (công văn số 6941/UBND-ĐTMT ngày 31 tháng 12 năm 2010), ý kiến các Bộ: Y tế (công văn số 669/BYT-KH-TC ngày 08 tháng 02 năm 2011), Xây dựng (công văn số 472/BXD-KTQH ngày 31 tháng 3 năm 2011), Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 933/BKHĐT-GSTĐĐT ngày 18 tháng 02 năm 2011) về địa điểm thực hiện Dự án đầu tư xây dựng mới Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:
Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh quyết định lựa chọn địa điểm xây dựng mới Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn bảo đảm phù hợp với quy hoạch xây dựng, quy hoạch mạng lưới khám bệnh, chữa bệnh của thành phố Hồ Chí Minh.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ và Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ,
PTT Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý,
- Vụ KGVX, Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KTN (3). Ph 14

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý