BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 23/BXD-KTXD
V/v: Thực hiện bù giá VLXD theo TT 09/2008/TT-BXD

Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2009

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Bạc Liêu

Trả lời Văn bản số 01/SXD-KTKT ngày 02/1/2009 của Sở Xâydựng tỉnh Bạc Liêu về thực hiện bù giá vật liệu xây dựng theo Thông tư số09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng, về việc này Bộ Xây dựng có ýkiến như sau:

Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 và Văn bản số 1551/BXD-KTXDngày 1/8/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh hình thức giá hợp đồng đốivới các hợp đồng đã lỡ thực hiện hình thức giá hợp đồng trọn gói, giá hợp đồngtheo đơn giá cố định thành giá hợp đồng theo giá điều chỉnh do giá vật liệu xâydựng biến động ngoài khả năng kiểm soát của chủ đầu tư và nhà thầu được tínhcho khối lượng thi công xây lắp từ ngày 01/1/2007 chịu ảnh hưởng của biến độnggiá vật liệu xây dựng nhằm đẩy nhanh tiến độ của dự án đồng thời giảm thiệt hạicho nhà thầu;

Trường hợp giá vật liệu xây dựng ghi trong hợp đồng thấp hơngiá vật liệu do Liên sở thông báo ở thời điểm tương ứng như nội dung Văn bản số01/SXD-KTKT thì Sở Xây dựng tỉnh Bạc Liêu, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giaovà tình hình giá cả thực tế tại địa phương để báo cáo Uỷ ban Nhân dân tỉnh xemxét, quyết định việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình tại địa phương,tạo điều kiện cho chủ đầu tư, nhà thầu, các tổ chức có liên quan có căn cứ xácđịnh dự toán chi phí xây dựng bổ sung như đề xuất tại Văn bản số 01/SXD-KTKT cho phù hợp./.

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu VP,Vụ KTXD, M5.

TL.BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh