BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 23/BXD-VLXD
V/v: Xác nhận Tấm thạch cao là vật liệu xây không nung, vật liệu nhẹ

Hà Nội, ngày 04 tháng 7 năm 2012

Kínhgửi: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Boral Gypsum Việt Nam

Bộ Xây dựng nhận được công vănsố 013/2012/BGV-CV ngày 18/6/2012 của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Boral GypsumViệt Nam về việc xác nhận tấm thạch cao của Công ty sản xuất là vật liệu xâykhông nung, vật liệu nhẹ. Sau khi xem xét và kiểm tra thực tế sản phẩm, Bộ Xâydựng có ý kiến như sau:

Công nghệ sản xuất tấm thạch caocủa Công ty là công nghệ tiên tiến, đã được áp dụng ở nhiều nước trên thế giới.Sản phẩm tấm thạch cao có tính năng nhẹ, cách âm và cách nhiệt tốt, sử dụngthuận tiện trong công trình xây dựng.

Xác nhận sản phẩm tấm thạch caocủa Quý Công ty sản xuất là vật liệu xây không nung, vật liệu nhẹ, phù hợp vớiyêu cầu trong Quy hoạch tổng thể phát triển ngành công nghiệp vật liệu xây dựngViệt Nam đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 121/QĐ-TTg ngày 29/8/2008, Chương trình phát triển vật liệu xây không nung đếnnăm 2020 được phê duyệt tại Quyết định số 567/QĐ-TTg ngày 28/4/2010 và Chỉ thịsố 10/CT-TTg ngày 16/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụngvật liệu xây không nung và hạn chế sản xuất, sử dụng gạch đất sét nung.

Căn cứ vào Luật đầu tư trongnước và các quy định hiện hành, Quý Công ty làm tiếp các thủ tục cần thiết đểđược hưởng các chính sách ưu đãi trong đầu tư./.

Nơi nhận:- Như trên;
- Thứ trưởng Nguyễn Trần Nam (để b/c);
- UBND TP Hồ Chí Minh;
- Lưu VT, VLXD.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT.VỤ TRƯỞNG VỤ VẬT LIỆU XÂY DỰNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Phạm Văn Bắc