BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 23/BXD-VLXD
V/v: Xác nhận thiết bị đồng bộ, máy chính Dự án đầu tư chiều sâu Công ty CP Viglacera Hà Nội.

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2010

Kính gửi: Tổng cục Hải quan

Bộ Xây dựng nhận được công vănsố 228/VIH-KHĐT ngày 24/3/ 2010 của Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội đề nghị Bộxác nhận thiết bị đồng bộ, máy chính dây chuyền đồng bộ Dự án đầu tư kéo dài lònung số 1 và sản xuất gạch ốp ngoại thất Mozaic của Công ty.

Căn cứ quy định tại điểm 2.1.2mục B Thông tư số 85/2003/TT – BTC ngày 29/8/2003 của Bộ Tài chính về việcHướng dẫn thực hiện phân loại hàng hoá theo Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhậpkhẩu và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Biểu thuế xuất khẩu.

Căn cứ hợp đồng số VH200122 kýngày 22/01/2010 giữa bên mua Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội; bên bán Yida ElectricalEquipment Machinery Co.,Ltd (Trung Quốc) và bên xuất khẩu Shenzhen NorincoInducstries Co., Ltd (Trung Quốc) về việc cung cấp thiết bị cho Dự án đầu tưkéo dài lò nung số 1 và sản xuất gạch ốp ngoại thất Mozaic của Công ty.

Bộ Xây dựng xác nhận: Toàn bộmáy móc thiết bị, vật tư, phụ tùng nhập khẩu trong hợp đồng số VH200122 ngày22/01/2010 ký giữa các bên nêu trên là lô hàng thiết bị đồng bộ Dự án đầu tưkéo dài lò nung số 1 và sản xuất gạch ốp ngoại thất Mozaic của Công ty cổ phầnViglacera Hà Nội; Dây chuyền thiết bị này trong nước chưa sản xuất được. Trongđó máy chính là Lò nung đồng bộ 2450/2170mm.

Đề nghị Tổng cục Hải quan làm cácthủ tục nhập khẩu cho dây chuyền thiết bị đồng bộ theo các hợp đồng nêu trên.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan Tp Hải Phòng;
- Công ty CP Viglacera Hà Nội;
- Lưu VP, Vụ VLXD.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ VẬT LIỆU XÂY DỰNG
Lê Văn Tới

DANH MỤC THIẾT BỊ, VẬT TƯ

HỢPĐỒNG SỐ VH200122 NGÀY 22/01/2010
(Kèm theo công văn số 23 /BXD - VLXD ngày 08 tháng 4 năm 2010)

STT

DANH MỤC THIẾT BỊ ĐỒNG BỘ

ĐVT

SỐ LƯỢNG

1

Máy nghiền bi BM38000 lít

bộ

1

2

Động cơ dẫn động máy nghiền

bộ

1

3

Bảng điều khiển

bộ

1

4

Vật tư lắp đặt:

Bulông M24

chiếc

34

Bulông M36

chiếc

8

Van xả hồ

chiếc

2

5

Bệ đỡ máy

chiếc

2

6

Dây đai

chiếc

22

7

Tấm lót cao su

bộ

1