BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 23/BXD-VLXD
V/v: Xuất khẩu Cao lanh đã qua chế biến của Công ty Cổ phần Viễn Thiên.

Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2009

Kínhgửi : Công ty Cổ phần Cung ứng Vật tư công nghiệp Viễn Thiên

Bộ Xây dựng nhận được công vănsố 005/2009/Vitis ngày 12/3/2009 của Công ty Cổ phần Cung ứng Vật tư côngnghiệp Viễn Thiên về việc xuất khẩu 02 loại sản phẩm Cao Lanh đã qua chế biến.Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Loại sản phẩm Cao Lanh K80/200xuất khẩu có nguồn gốc khai thác, chế biến từ mỏ của Công ty TNHH Khoáng sản vàXây dựng HAT đã được Uỷ ban nhân dân(UBND) tỉnh Phú Thọ cấp phép khai thác, chếbiến Cao Lanh tại mỏ Ba Bò, xã Giáp Lai, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ theoQuyết định số 2672/QĐ-UBND ngày 19/10/2007.

Loại sản phẩm Cao Lanh K85/325xuất khẩu có nguồn gốc khai thác, chế biến từ mỏ của Công ty Cổ phần Khoáng sảnHùng Vương đã được UBND tỉnh Phú Thọ cấp phép khai thác, chế biến Cao Lanh- fenspattại mỏ Đồi Gianh-Ba Tri, xã Dị Nậu, huyện Tam Nông và xã Đào Xá, huyện ThanhThuỷ, tỉnh Phú Thọ theo Quyết định số 483/QĐ-UBND ngày 21/02/2006.

Công ty Cổ phần Cung ứng Vật tưcông nghiệp Viễn Thiên có Hợp đồng xuất khẩu loại sản phẩm Cao Lanh K80/200 sốPR/VTS-2009-002 ký ngày 06/3/2009 với khối lượng 25 tấn và Hợp đồng xuất khẩuloại sản phẩm Cao Lanh K85/325 số QC/VTS-2009-001 ký ngày 15/02/2009 với khốilượng 50 tấn.

Căn cứ Thông tư số 02/2006/TT-BCN ngày 14/4/2006 của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công thương) vềHướng dẫn xuất khẩu khoáng sản, thì các sản phẩm Cao Lanh xuất khẩu nêu trên đãđược chế biến, đóng bao đáp ứng các điều kiện và tiêu chuẩn xuất khẩu khoángsản theo quy định.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xâydựng về việc xuất khẩu 02 loại sản phẩm Cao Lanh của Công ty Cổ phần Cung ứngVật tư công nghiệp Viễn Thiên.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, VLXD, 5;

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ VẬT LIỆU XÂY DỰNG
Nguyễn Quang Cung