LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 23/CĐGD
V/v tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong giai đoạn hiện nay

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 02 năm 2021

 

Kính gửi: CĐCS các Trường THPT, TCCN, Cao đẳng và các đơn vị trực thuộc

Căn cứ Công văn số 519/UBND-VX ngày 19 tháng 02 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và công văn số 84/LĐLĐ ngày 22 tháng 02 năm 2021 về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong giai đoạn hiện nay, Công đoàn Giáo dục Thành phố đề nghị các Công đoàn cơ sở trực thuộc khẩn trương triển khai một số công việc như sau:

1. Công đoàn cơ sở:

- Phối hợp với lãnh đạo đơn vị triển khai nắm bắt tình hình toàn bộ Nhà giáo, Người lao động (NG, NLĐ), giáo viên hoặc chuyên gia nước ngoài (nếu có),… về quê ăn Tết trở lại làm việc, vận động tất cả mọi người phải trung thực khai báo y tế, nhất là những trường hợp đi về từ vùng có dịch, cần thông báo ngay cho chính quyền và y tế địa phương để được hướng dẫn giám sát y tế, xét nghiệm kiểm tra theo hướng dẫn cụ thể của ngành y tế và công văn số 435/SGDĐT- CTTT ngày 19/02/2021;

- Lập kế hoạch phối hợp - kiểm tra cùng Lãnh đạo đơn vị trong việc bố trí, sắp xếp nhân sự làm việc và học tập đảm bảo khoảng cách an toàn, không tập trung đông người nhưng vẫn đảm bảo nhân lực phục vụ cho hoạt động giáo dục;

- Không tổ chức các Hội nghị từ nay đến hết tháng 3/2021, có thể tổ chức hội họp nếu cần thiết (số lượng tập trung không quá 20 người);

- Tuyên truyền, vận động tất cả mọi người thực hiện nghiêm Hướng dẫn số 1133/BYT-MT ngày 9/3/2020 của Bộ Y tế về phòng chống dịch bệnh tại nơi làm việc, học tập, ký túc xá, khu nhà trọ bằng nhiều hình thức. Vận động NG, NLĐ, học sinh, sinh viên và người thân thực hiện cài đặt và bật ứng dụng truy vết (Bluezone), ứng dụng khai báo y tế (NCOVI); thực hiện nghiêm biện pháp 5K - “Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế”.

2. Nhà giáo và Người lao động trong Ngành:

- Rà soát lại lịch trình di chuyển, tiếp xúc trong thời gian về quê; nghiêm túc, tự giác khai báo y tế nếu đi về từ vùng dịch, liên hệ thông báo ngay cho chính quyền và y tế địa phương để được hướng dẫn giám sát y tế, xét nghiệm kiểm tra theo hướng dẫn cụ thể của ngành y tế. Trong trường hợp có tiếp xúc với người nhiễm, nghi nhiễm, ... phải thông báo, khai báo trung thực thông tin theo yêu cầu của các lực lượng chức năng phòng, chống dịch;

>> Xem thêm:  Thế nào là rửa tiền ? Tội rửa tiền bị phạt tù bao nhiêu năm ? Cách phòng chống rửa tiền ?

- Phải nghiêm túc và làm gương trong việc: không được chia sẻ thông tin chưa chính thức hoặc những nhận định mang tính chủ quan lên các trang mạng xã hội để tránh hiểu lầm, hiểu không đúng về tình hình dịch bệnh;

- Tự giác nâng cao ý thức thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh và hạn chế đến nơi đông người; thực hiện cài đặt và bật ứng dụng truy vết (Bluezone), ứng dụng khai báo y tế (NCOVI); thực hiện nghiêm biện pháp 5K- “Khẩu trang - Khử khuẩn - Khảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế”.

Ban Thường vụ Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố đề nghị các Công đoàn cơ sở trực thuộc thực hiện nghiêm các nội dung trên, kịp thời báo cáo tình tình về Thường trực Công đoàn Giáo dục Thành phố (thông qua Ban Tuyên giáo).

Trân trọng./.

 

 

Nơi nhận:
- BTV, BTG LĐLĐ TP ( để báo cáo);
- Đảng ủy Sở, BGĐ (để báo cáo );
- CĐCS trực thuộc (để thực hiện);
- Lưu VP.

TM. BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ CHỦ TỊCHNguyễn Mỹ Phi Phụng