BNÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC
CHĂN NUÔI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 23/CN-GSL
V/v chỉ đạo chăn nuôi bò sữa

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2015

Kính gửi: SởNông nghiệp và Phát triển nông thôn ……………………………

Hiện nay, theo phản ánh trên một số trang báo mạngvà phương tiện thông tin đại chúng phản ánh về việc tại một số tỉnh như Hà Nội,Lâm Đồng, Long An, Sóc Trăng... các doanh nghiệp không thu mua hết sữa chongười chăn nuôi bò sữa, thu mua có giới hạn trong khi chất lượng sữa vẫn đảmchất lượng gây ảnh hưởng đến chăn nuôi bò sữa. Trước tình hình đó, Cục Chăn nuôiđề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh có chăn nuôi bò sữa phát triển thựchiện một số
nội dung sau:

1. Tăng cường kiểm tra, giám sát tình hình chănnuôi bò sữa và thu mua sữa tươi nguyên liệu của các doanh nghiệp đối với ngườichăn nuôi bò sữa trên địa bàn.

2. Chủ động xây dựng chuỗi liên kết trong chăn nuôi bò sữa, từ chăn nuôi đến tiêuthụ sản phẩm.

3. Làm việc với các doanh nghiệp thu mua, chế biếnsữa để tìm hiểu nguyên nhân, đề xuất giải pháp khắc phục đồng thời có chính sáchkhuyến khích hỗ trợ cho người chăn nuôi tiêu thụ sản phẩm và tạo cơ chế cho cácdoanh nghiệp thu mua, chế biến sữa bao tiêu hết lượng sữa tươi nguyên liệu chongười chăn nuôi.

4. Tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người chăn nuôibò sữa ký hợp đồng tiêu thụ sản phẩm với các doanh nghiệp thu mua, chế biến sữatrước khi tổ chức chăn nuôi bò sữa;khuyến cáo người chăn nuôi phải thực hiện đúng hợp đồng cung cấp sữa tươi vớidoanh nghiệp.

5. Cung cấp kịp thời thông tin về giá thu mua sữatại địa phương và khu vực lân cận, giá con giống bò sữa và giá thức ăn chănnuôi cho người chăn nuôi bò sữa tại địa phương./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Vũ Văn Tám (để b/c);
- Lưu: VT, GSL.

CỤC TRƯỞNG
Hoàng Thanh Vân