UBND TỈNH VĨNH LONG
BAN THI ĐUA-KHEN THƯỞNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 23/CV-BTĐKT

Vĩnh Long, ngày 04 tháng 02 năm 2008

Kính gởi:

Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng các huyện, thị xã,
Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể cấp tỉnh,
Các Doanh nghiệp, Công ty thuộc tỉnh quản lý,
Các đơn vị Trung ương đóng trên địa bàn Vĩnh Long.

Qua hai năm thực hiện việc bình xét khen thưởng và báocáo thành tích đề nghị khen thưởng thành tích thi đua thực hiện nhiệm vụ pháttriển kinh tế xã hội theo Luật Thi đua, khen thưởng của các đơn vị, địa phươngthực hiện đạt kết quả tốt, công tác thi đua và bình xét khen thưởng đang đi vàonề nếp. Tuy nhiên còn một số tập thể và cá nhân khi báo cáo thành tích đề nghịkhen thưởng không đạt yêu cầu vì chưa bám vào đề cương viết báo cáo thành tíchtại Công văn số 43/CV-TĐKT ngày 31 tháng 5 năm 2007 của Ban Thi đua khen thưởngtỉnh hướng dẫn, vì vậy khi thẩm định thành tích để đề xuất cho Hội đồng thi đuakhen thưởng tỉnh xét duyệt đã gặp nhiều khó khăn vì không đủ cơ sở kết luậnkhen thưởng;

Chấp hành sự chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh kiêm Chủtịch Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh Vĩnh Long, giao cho Ban Thi đua Khenthưởng, cơ quan Thường trực của Hội đồng chịu trách nhiệm soạn thảo kỹ hơn, rõhơn mẫu báo cáo thành tích để các đơn vị, địa phương trong tỉnh làm cơ sở thựchiện;

Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh đã soạn thảo tương đốichi tiết mẫu báo cáo thành tích cho từng đối tương, từng hình thức khen thưởngvà từng danh hiệu thi đua, chủ yếu là mẫu báo cáo thành tích về thực hiện nhiệmvụ phát triển kinh tế xã hội theo Luật Thi đua, khen thưởng qui định;

Đề nghị Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng các đơnvị, địa phương chỉ đạo cán bộ chuyên trách thi đua khen thưởng triển khai cácloại mẫu hướng dẫn này tới tận các đơn vị cơ sở để thực hiện ngay trong dịp đềnghị khen thưởng đầu năm 2008;

Trong khi thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị cán bộchuyên trách thi đua khen thưởng các cấp liên hệ với Ban Thi đua - Khen thưởngtỉnh để cùng nhau giải quyết./.

Nơi nhận:
- Như tiêu đề,
- Lưu 3.16.08.

TRƯỞNG BANPhan Văn Thu

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Công văn 23/CV-BTĐKT  bình xét khen thưởng và báo cáo thành tích