BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 23/LĐTBXH-BHXH
V/v: Mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH để tính lương hưu.

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2009

Kính gửi: SởLao động – Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh

Trảlời Công văn số 6706/SLĐTBXH-LĐ ngày 14/11/2008 của quý Sở đề nghị hướng dẫncách tính bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội để tínhlương hưu, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theoquy định tại khoản 6 mục D Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/01/2007 củaBộ Lao động – Thương binh và Xã hội, người lao động làm việc theo hợp đồng lao độngở các Công ty nhà nước chuyển thành Công ty cổ phần; Công ty trách nhiệm hữuhạn nhà nước một thành viên; Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước hai thànhviên trở lên, được áp dụng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hộiquy định tại khoản 4 Mục IV Phần B Thông tư này để tính lương hưu, trợ cấp một lầnkhi nghỉ hưu và bảo hiểm xã hội một lần nếu Công ty thực hiện đầy đủ các quyđịnh dưới đây:

a)Áp dụng thang lương, bảng lương do Nhà nước quy định và đăng ký với cơ quanquản lý nhà nước về lao động tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo quyđịnh tại Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2002 của Chính phủquy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động vềtiền lương.

b)Thực hiện chuyển xếp lương, nâng bậc, nâng ngạch lương theo quy định của Nhànước đối với Công ty Nhà nước trên cơ sở thang lương, bảng lương được áp dụngtại điểm a khoản này;

c)Đóng bảo hiểm xã hội trên cơ sở mức lương quy định tại điểm a và điểm b nêutrên.

Nhưvậy, người lao động làm việc theo hợp đồng lao động ở các Công ty cổ phần đượcchuyển thành từ Công ty nhà nước mà áp dụng thang lương, bảng lương do Nhà nướcquy định (quy định tại Nghị định số 26/CP ngày 23/5/1993. Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004) và thực hiện xếp hạng theo đúng quy định tạiThông tư liên tịch số 23/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 31/8/2005 của Liên Bộ Laođộng – Thương binh và Xã hội – Tài chính, đồng thời thực hiện đầy đủ quy địnhnêu trên thì người lao động được áp dụng mức bình quân tiền lương tháng đóngbảo hiểm xã hội để tính lương hưu như đối với người lao động thuộc đối tượngthực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định.

BộLao động – Thương binh và Xã hội trả lời để quý Sở biết và hướng dẫn thực hiện

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Lao động – Tiền lương;
- Lưu VP, BHXH.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ BẢO HIỂM XÃ HỘI
Phạm Đỗ Nhật Tân