ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ Y TẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 23/SYT-QLD
V/v báo cáo danh mục thuốc sử dụng tại bệnh viện

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 01 năm 2009

Kính gửi:

- Bệnh viện công lập trực thuộc
- Bệnh viện Quận huyện

SởY tế có nhận văn bản số 453/KCB-NV ngày 22 tháng 12 năm 2008 của Cục Quản lýkhám chữa bệnh về việc báo cáo danh mục thuốc trọng điểm có lượng tiêu thụ lớntại bệnh viện công lập để Bộ Y tế có cơ sở triển khai thí điểm đấu thầu quốcgia các thuốc cung ứng cho bệnh viện công lập;

SởY tế Thành phố Hồ Chí Minh thông báo đến các đơn vị điều trị như sau:

Cácđơn vị báo cáo tổng hợp nhu cầu sử dụng thuốc thực tế (tất cả các thuốcmà đơn vị sử dụng) tại đơn vị trong hai năm 2007 và 2008 theo mẫu đínhkèm.

Cácbáo cáo gởi về:

1-Cục Quản lý khám chữa bệnh – Bộ Y tế.

Địachỉ: 138 A Giảng Võ, Hà Nội.

2-Sở Y tế TP Hồ Chí Minh:

Địachỉ: 59 Nguyễn Thị Minh Khai – Quận 1 - TP Hồ Chí Minh.

Địachỉ email: quanlyduoc@gmail.com

Đềnghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Giám đốc (để báo cáo);
- Lưu: VP, QLD; NVV ‘70’;

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Phạm Khánh Phong Lan


TỔNG HỢP NHU CẦU SỬ DỤNG THUỐC
TRONG HỆ THỐNG Y TẾ CÔNG LẬP

Kính gửi:

STT

Hoạt chất

Tên thuốc

Hàm lượng, nồng độ

Quy cách đóng gói

Nhà sản xuất

Nước sản xuất

Đơn vị tính nhỏ nhất

Đơn giá

Số lượng

Thành tiền

1

2

3

4

5

6

7

8

9

……., ngày … tháng … năm ……

(Ký tên, đóng dấu)

Ghichú: - Hoạt chất được phân loại theo nhóm tác dụng dược lý của Danh mụcthuốc chủ yếu sử dụng tại các cơ sở khám chữa bệnh ban hành kèm theo Quyết địnhsố 05/2008/QĐ-BYT ngày 01/02/2008.