BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 23/TCT-KK
V/v nộp trả tiền hoàn thuế GTGT do hoàn thừa

Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2009

Kínhgửi: Cục Thuế tỉnh Sơn La

Trả lời công văn số 1314/CT-KK &KTT ngày 24/9/2008 của Cục Thuế tỉnh Sơn La về việc nộp trả tiềnhoàn thuế GTGT do hoàn thừa, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ vào các quy định tại điểm5.9 và điểm 5.12 Mục IV; điểm 1.1.2 (c.5) Mục III Phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTCngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CPngày 10/12/2003, Nghị định số 148/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 và Nghị định số 156/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luậtthuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT, thì:

Trường hợp kê khai nộp thuế vàhoàn thuế đối với cơ sở xây dựng có công trình xây dựng mà thời gian thực hiệndài, việc thanh toán tiền thực hiện theo tiến độ hoặc theo khối lượng công việchoàn thành bàn giao, phải căn cứ vào hóa đơn thanh toán khối lượng xây lắp bàngiao. Khi công trình XDCB đã được quyết toán, giá trị công trình XDCB có điềuchỉnh giảm giá trị khối lượng xây dựng phải thanh toán thì nhà thầu phải lập hóađơn, chứng từ điều chỉnh giá trị công trình phải thanh toán. Căn cứ vào hóa đơnđiều chỉnh giá, nhà thầu và chủ đầu tư kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán,thuế đầu ra, đầu vào.

Như vậy, trong trường hợp doanhnghiệp đã thực hiện theo đúng quy định nêu trên mà có số thuế được hoàn là sốthuế đầu vào chưa được khấu trừ hết của thời gian xin hoàn thuế, đáp ứng đủđiều kiện được hoàn thuế theo quy định, thuộc đối tượng được xét hoàn thuế thìkhông bị thu hồi hoàn, không xử phạt vi phạm về kê khai.

Tổng cục Thuế trả lời để CụcThuế tỉnh Sơn La biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Các Ban: CS, PC, TTTĐ;
- Lưu: VT, KK (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến