BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 230/BKHĐT-ĐTNN
V/v góp ý điều chỉnh Giấy CNĐT cho dự án Công ty TNHH Dekalb Việt Nam

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2014

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố HồChí Minh

Trả lời công văn số 9519/SKHĐT-ĐKĐT ngày 05 tháng 11 năm2013 của Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh đề nghị góp ý điều chỉnh Giấychứng nhận đầu tư cho Công ty TNHH Dekalb Việt Nam kèm theo dự án đầu tư, Bộ Kếhoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

1. Về mục tiêu, ngành nghề kinh doanh bổ sung:

Mục tiêu: “Dịch vụ nghiên cứu thị trường (CPC 864); Dịch vụtư vấn quản lý marketing (CPC 86503); Dịch vụ nghiên cứu phát triển thử nghiệmđối với khoa học nông nghiệp (CPC 85104)” là không trái với quy định và lộtrình thực hiện cam kết gia nhập WTO của Việt Nam (biểu cam kết cụ thể về dịchvụ của Việt Nam trong WTO).

Với mục tiêu bổ sung nêu trên, đề nghị Quý Sở tham khảo ýkiến của Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Bộ Khoa họcvà Công nghệ về việc đáp ứng các điều kiện đối với ngành nghề kinh doanh thuộclĩnh vực đầu tư có điều kiện.

2. Về hồ sơ dự án: Theo quy định tại điểm b, Khoản 2, Điều52 của Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiếtvà hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Đầu tư, đầu mục hồ sơ dự án đầu tưcơ bản đáp ứng yêu cầu. Tuy nhiên, đề nghị Quý Sở lưu ý bản sao và bản dịch(Hợp đồng dịch vụ giữa công ty TNHH Dekalb Việt Nam và Monsanto SingaporeCompany ký ngày 1/9/2010 và Hợp đồng chuyển đổi khoản nợ ký ngày 30/9/2013) docông ty TNHH Dekalb Việt Nam chứng thực là không hợp lệ).

3. Về tài chính: Theo hồ sơ dự án, tổng vốn đầu tư điềuchỉnh là 137,96 tỷ đồng, trong đó phần vốn điều lệ tăng thêm là 35,76 tỷ đồng.Công ty TNHH Dekalb Việt Nam đã ký Hợp đồng Dịch vụ Hỗ trợ quản lý/Hỗ trợ kỹthuật với Monsanto Singapore Company ngày 1/9/2010, theo đó công ty nợ Monsanto Singapore Company khoản phí dịch vụ phải thanh toán là 35,76 tỷ đồng. Ngày30/9/2013, hai bên đã ký Hợp đồng chuyển đổi khoản nợ trên thành phần vốn điềulệ tăng thêm mà Monsanto Singapre Company góp cho Công ty TNHH Dekalb Việt Nam.Với tư cách là chủ sở hữu của Công ty TNHH Dekalb Việt Nam, Monsanto SingaporeCompany đã thông qua Nghị quyết của Ban Giám đốc và Công ty TNHH Dekalb ViệtNam đã có Quyết định của Hội đồng thành viên đồng ý sử dụng khoản nợ (35,76 tỷđồng) chuyển đổi thành vốn điều lệ của Công ty TNHH Dekalb Việt Nam. Nhà đầu tưsử dụng khoản nợ phát sinh do các Hợp đồng Dịch vụ Hỗ trợ quản lý/Hỗ trợ kỹthuật của Nhà đầu tư cho Doanh nghiệp để chuyển thành khoản vốn điều lệ và vốngóp thực hiện dự án bổ sung. Về vấn đề này, đề nghị Quý Sở tham khảo ý kiến củaBộ Tài chính.

3. Đề nghị Quý Sở kiểm tra việc thực hiện báo cáo giám sátđánh giá đầu tư của Nhà đầu tư khi thực hiện điều chỉnh dự án theo quy định tạiNghị định số 113/2009/NĐ-CP ngày 15/12/2009 của Chính phủ về giám sát và đánhgiá đầu tư.

4. Các vấn đề khác của Dự án, đề nghị Quý Sở xem xét, thẩmtra theo quy định của pháp luật hiện hành.

Trên đây là ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để Quý Sở thamkhảo, nghiên cứu và trình Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xem xét, quyếtđịnh theo thẩm quyền./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND Tp Hồ Chí Minh;
- Vụ GS&TĐĐT;
- Lưu VT, ĐTNN.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Tống Quốc Đạt