TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 230/GSQL-GQ2
V/v tiêu hủy nguyên liệu nhập khẩu sản xuất xuất khẩu

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2013

Kínhgửi: Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh.

Tổng cục Hải quan nhận được côngvăn số 737/HQHCM-GSQL ngày 13/3/2013 về việc tiêu hủy nguyên liệu nhập khẩu sảnxuất thuốc lá của Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh; về vấn đề này, Tổng cụcHải quan có ý kiến như sau:

Việc tiêu hủy nguyên liệu thuốc lánhập khẩu liên quan đến thẩm quyền cấp giấy phép và phân bổ hạn ngạch thuế quancủa Bộ Công Thương. Do vậy, đề nghị Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh hướngdẫn Công ty thuốc lá Sài Gòn trao đổi với Bộ Công Thương về vấn đề này.

Tổng cục Hải quan trả lời để CụcHải quan Thành phố Hồ Chí Minh biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ2 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Đình Kính