THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 230/TTg-QHQT
V/v Phê duyệt danh mục Dự án Thoát nước và xử lý nước thải thị xã Châu Đốc, tỉnh An Giang.

Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2008

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Xây dựng;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạchvà Đầu tư (công văn số 716/BKH-KTĐN ngày 30 tháng 01 năm 2008), Thủ tướng Chínhphủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt danh mục Dự án"Xây dựng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thị xã Châu Đốc, tỉnh AnGiang" với tổng vốn đầu tư là 12.918.870 USD, trong đó vốn vay ODA là 8.579.446USD, vay tín dụng ưu đãi của Chính phủ Na Uy. Vốn đối ứng (4.339.424 USD) đượcbố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của tỉnh An Giang theo quy định củaLuật Ngân sách nhà nước.

- Cơ chế tài chính: Ngân sáchTrung ương cấp phát lại 100% vốn vay.

2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh AnGiang phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi, ra quyết định đầu tư Dự án theo quyđịnh hiện hành và chịu trách nhiệm toàn diện về hiệu quả sử dụng vốn vay cho Dựán./.


Nơi nhận:- Như trên;
- TTg Nguyễn Tấn Dũng (để b/c);
- PTTg Phạm Gia Khiêm;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, các Vụ: TH, CN, ĐP, Website CP;
- Lưu: VT, QHQT (3). 17

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm