BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC THÚ Y
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 230/TY-DT
V/v sử dụng vắc xin phòng bệnh cúm gia cầm năm 2008

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2009

Kínhgửi: Chi cục Thú y các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện Dự án sử dụng vắc xinnhằm khống chế và thanh toán bệnh cúm gia cầm thể độc lực cao giai đoạn III(2009 - 2010) đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt tạiQuyết định số 47/QĐ-BNN-TY ngày 07 tháng 01 năm 2009 và Kế hoạch tiêm phòng vắcxin cúm gia cầm năm 2009 đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phêduyệt tại Quyết định số 60/QĐ-BNN-TY ngày 09 tháng 01 năm 2009, Cục Thú y hướngdẫn các địa phương thực hiện việc tiêm phòng như sau:

1. Các địa phương tiếp tục đăngký vắc xin sử dụng tiêm phòng bổ sung đợt II/2008 cho đàn gia cầm đến hết tháng3/2009; cơ chế hỗ trợ vắc xin áp dụng theo Dự án tiêm phòng vắc xin cúm giaiđoạn II (2007-2008).

2. Từ 01/4/2009 sẽ sử dụng vắcxin cúm từ nguồn của Dự án tiêm phòng vắc xin cúm giai đoạn III (2009-2010).Riêng các địa phương không thuộc vùng phải tiêm phòng bắt buộc theo quy địnhcủa Dự án (04 tỉnh thuộc vùng Tây Nguyên, 12 tỉnh thuộc vùng miền núi phía Bắcvà một số huyện miền núi của các tỉnh Duyên hải miền Trung), khi có dịch xảy raphải có văn bản đề nghị Cục Thú y cấp vắc xin để tiêm phòng bao vây ổ dịch.

3. Riêng các tỉnh thuộc “Dự ánthu thập chứng cứ nhằm chuyển đổi chiến lược phòng chống cúm gia cầm tại ViệtNam” (gọi tắt là GETS), Chi cục Thú y chủ động báo cáo Sở Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn, Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện việc tiêm phòng vắc xin cúm giacầm năm 2009 của địa phương theo đúng Kế hoạch tiêm phòng vắc xin cúm của Bộ.Sau khi Dự án GETS được Chính phủ phê duyệt, Cục Thú y sẽ có hướng dẫn cụ thể.

Đề nghị Chi cục Thú y các tỉnhtổ chức thực hiện, nếu có vướng mắc báo cáo Cục Thú y để phối hợp giải quyết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Diệp Kỉnh Tần (để b/c);
- Các Vụ: TC, KH;
- Các phòng: Tài chính, Thanh tra Cục;
- Các công ty Navetco, Hanvet;
- Xí nghiệp thuốc thú y T.W;
- Lưu VT, DT.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Hoàng Văn Năm