BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2300 TCT/CS

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2003

Kính gửi: cục thuế tỉnh Sóc trăng

Trả lời công văn số 54/CTQD ngày 21/01/2003 của cục thuế tỉnh sóc trăng về việc khấu trừ hoàn thuế GTGT. Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

1.Ban quản lý dự án ODA thuộc đối tượng được hoàn thuế GTGT khi mua hàng hoá, dịch vụ cho dự án theo giá có thuế GTGT trước khi được cấp mã thuế, nếu đủ căn cứ xác định hàng hoá, dịch vụ dùng cho dự án thì được giải quyết hoàn thuế. Sau khi được cấp mã thuế, các hoá đơn GTGT mua hàng hoá,dịch vụ cho dự án kê khai chậm so với thời gian quy định vẫn được xử lí hoàn thuế nhưng sẽ bị xử phạt theo quy định tại điểm 1 mục 1 phần E thông tư số 122/2002/TT-BTC ngày 19/12/2000 của Bộ Tài chính: Khoản 2 điều 1 pháp lệnh xử lí vi phạm hành chính số 44/2002/PL-UBTVQH 10 ngày 1/7/200 của uỷ ban thường vụ Quốc Hội.

2. Điểm 1 mục III thông tư số 82/2002/TT-BTC ngày 18/9/2002 của Bộ Tài Chính hướng dẫn xửa đổi, bổ xung một dung nội dung của Thông 2002112/2002/TT-BTC quy định hàng hoá uỷ thác xuất khẩu được áp dụng cho thuế suất phải có các hồ sơ, chứng từ chứng minh là hàng thực tế đã xuất khẩu, cụ thể sau đây:

“Hợp đồng uỷ thác xuất khẩu:

Hoá đơn GTGT bán hàng hoặc xuất trả hàng gia công cho nước ngoài , doanh nghiệp chế xuất và cho các đối tượng khác được xác định như xuất khẩu theo quy định của chính phủ.

Hàng hoá xuất khẩu cho thương nhân nước ngoài, doanh nghiệp chế xuất phải thanh toán quy ngân hàng. Chứng từ thanh toán với thương nhân nước ngoài theo quy định của ngân hàng nhà nước Việt Nam.

Tờ khai hải quan về hàng hoá xuất khẩu của bên nhân uỷ thác. nếu là bản sao phải có đơn vị nhận uỷ thác xuất khẩu ký đóng dấu”

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên thòi trường hợp công ty lương thực Sóc Trăng có hàng hoá uỷ thác xuất khẩu nhưng không có hợp đồng ngoại thương tờ khai hải quan thòi không đủ điều kiện áp dụng thuế xuất 0% và hoàn thuế.

3.Căn cứ vào Điểm 1.2c Mục III phần B thông tư số 122/2002/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài Chính chỉ cho phép khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào đối với hoá đơn giá trị gia tăng mua hàng tối đa không quá 3 tháng tiếp sau. Đối với hoá đơn bán hàng phát sinh trước ngày 1/1/2003 nhưng kê khai châm sô với quy định thì không được khấu trừ thuế.

Tổng cục thuế thông báo để cục thuế biết và thực hiện

KT TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc