BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2300 TCT/DNK
V/v xét miễn, giảm thuế theo diện cơ sở mới thành lập

Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2004

Kính gửi: Cục thuế thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 15978/CT-DD2 ngày 12 tháng 7 năm 2004 của Cục thuế xin ý kiến chỉ đạo về việc xét miễn, giảm thuế TNDN cho Công ty CP que hàn Hà Việt theo diện cơ sở sản xuất mới thành lập, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 2 Mục I Phần Đ Thông tư số 18/2002/TT-BTC ngày 20 tháng 02 năm 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 26/2001/NĐ-CP ngày 4 tháng 6 năm 2001 của Chính phủ và Nghị định số 30/1998/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp quy định: “Những cơ sở đã thành lập trước đây nay chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, đổi tên, chuyển đổi hình thức doanh nghiệp hoặc đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất mới, mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ, cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao năng lực sản xuất, đổi mới công nghệ, cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao năng lực sản xuất, bổ sung mặt hàng, ngành nghề vào giấy phép kinh doanh không được đối tượng được xét miễn thuế, giảm thuế như cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ mới thành lập”.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty CP que hàn điện Hà Việt thành lập năm 2002 trên cơ sở 80% vốn góp của Công ty TNHH TM Hà Việt thành lập năm 1994, đồng thời hai doanh nghiệp nêu trên có cùng địa điểm kinh doanh tại 30 Nguyễn Công Trứ - Hà Nội và cùng người đại diện theo pháp luật là Ông Nguyễn Thế Phiệt thì Công ty CP que hàn điện Hà Việt không thuộc đối tượng được xét miễn, giảm thuế theo diện cơ sở SX mới thành lập.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế biết và trả lời doanh nghiệp.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến