THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
----------------------
V/v: Gia hạn, điều chỉnh nội dung hoạt động và bổ sung vốn cho Dự án do Quỹ Toàn cầu tài trợ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------
Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2013

Kính gửi:
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Y tế;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Ngoại giao.

Xét kiến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 9809/BKHĐT-KTĐN ngày 05 tháng 12 năm 2013, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:
1. Đồng ý bổ sung 7.427.970 USD do Quỹ Toàn cầu phòng chống AIDS, Lao và sốt rét (Quỹ Toàn cầu) viện trợ không hoàn lại cho Dự án “Tăng cường phòng chống sốt rét dựa vào cộng đồng tập trung vào các nhóm có nguy cơ cao, nâng cao năng lực và tính bền vững của Chương trình phòng chống sốt rét quốc gia”. Vốn đối ứng bổ sung cho Dự án (500.000.000 đồng) do cơ quan chủ quản Dự án bố trí theo quy định của Luật ngân sách nhà nước.
2. Đồng ý gia hạn thời gian thực hiện Dự án đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2015 và điều chỉnh các nội dung hoạt động như kiến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư nêu tại văn bản trên.
3. Bộ Y tế phê duyệt nội dung điều chỉnh văn kiện Dự án, ký bổ sung Thỏa thuận viện trợ với Quỹ Toàn cầu và chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Dự án theo quy định hiện hành./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg CP, các PTTg;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: TH, KGVX; Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Đức Đam