BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 2301/LĐTBXH-TL
V/v: Thỏa thuận tiêu chuẩn Chuyên môn nghiệp vụ của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam

Hà Nội, ngày 05 tháng 07 năm 2006

Kính gửi : Tổng Công Ty Hàng Không Việt Nam

Trả lời công văn số 1515/TCTHK-TCCB ngày 02/6/2006 của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1/ Thỏa thuận để Tổng công ty Hàng không Việt Nam ra quyết định ban hành bản tiêu chuẩn viên chức chuyên môn, nghiệp vụ.

2/ Việc tổ chức thi nâng ngạch viên chức chuyên môn, nghiệp vụ ở Tổng công ty Hàng không Việt Nam phải bảo đảm theo đúng quy định tại phần B, Thông tư số 04/1998/TT-BLĐTBXH ngày 04/04/1998 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn xây dựng tiêu chuẩn và thi nâng ngạch viên chức chuyên môn, nghiệp vụ trong doanh nghiệp Nhà nước, tránh tình trạng tổ chức thi nâng ngạch tràn lan, không theo yêu cầu công việc đòi hỏi.

3/ Sau 2 năm thực hiện, đề nghị Tổng công ty Hàng không Việt Nam tổ chức sơ kết, đánh giá việc thực hiện để hoàn thiện các tiêu chuẩn viên chức chuyên môn, nghiệp vụ nói trên./.Nơi nhận:
-Như trên
- Lưu VP, Vụ TL

TL. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Duy Đồng