BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 2301/TCHQ-GSQL
V/v phân loại mặt hàng "nang rỗng cellulose dùng trong dược phẩm"

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2009

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 12/HQCT-NV ngày06/01/2009 của Cục Hải quan TP. Cần Thơ báo cáo vướng mắc về việc phân loại mặthàng "nang rỗng (vỏ con nhộng) làm từ dẫn xuất cellulose, dùng cho dượcphẩm" do Công ty Cổ phần Dược phẩm Hậu Giang nhập khẩu thuộc các tờ khaihải quan số 01/NK /KD/TĐ ngày 02/01/2008, 146/ NK/KD/TĐ ngày 23/02/2008 và 351/NK /KD/TĐ ngày 28/05/2008 tại Chi cục hải quan Tây Đô, Tổng cục Hải quan cóý kiến như sau:

Căn cứ Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi banhành kèm theo Quyết định số 106/2007/QĐ-BTC ngày 20/12/2007 của Bộ trưởng BộTài chính; Thông tư 85/2003/TT-BTC ngày 28/9/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫnviệc thực hiện phân loại hàng hoá thì mặt hàng "nang rỗng (vỏ con nhộng) làmtừ dẫn xuất cellulose, dùng cho dược phẩm", thuộc nhóm 39.23, mã số3923.90.00.00, thuế suất 27%.

- Yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố kiểm tra lại việcphân loại áp mã mặt hàng trên. Trường hợp phân loại khác với hướng dẫn này, dẫnđến phải truy thu hoặc truy hoàn thuế thì tổng hợp báo cáo (theo mẫu đính kèm)về Tổng cục để xử lý thống nhất. Báo cáo gửi về Vụ Giám sát Quản lý - TCHQtrước ngày 08/05/2009.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn để Cục Hải quan các tỉnh, thànhphố biết và thực hiện./.

TUQ. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ GIÁM SÁT QUẢN LÝ
Vũ Quang Vinh


TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC HẢI QUAN TỈNH/ TP: ....................

BÁO CÁO

Theo cv số...../TCHQ-GSQL ngày ...tháng 04 năm 2009 về phân loại mặt hàng nang rỗng (vỏ con nhộng) làm từ dẫnxuất cellulose, dùng cho dược phẩm (từ 01/01/2008 đến nay)

STT

Tên và địa chỉ doanh nghiệp

Tên hàng

Tờ khai HQ (Số, ngày)

Lượng hàng hoá nhập khẩu

Trị giá hàng hoá nhập khẩu

Mã số khai báo

Mã số HQ chấp nhận

Tổng số thuế đã thu

Số thuế phải truy thu

Số thuế phải truy hoàn

NK

VAT

Khác

NK

VAT

Khác

NK

VAT

Khác

1

2

3

Cán bộ tổng hợp báo cáo

...., ngày ....... tháng ......... năm .........
(Lãnh đạo Cục HQ tỉnh, thành phố ký, đóng dấu)