Công văn

CÔNG VĂN

CỦA TỔNGCỤC HẢI QUAN SỐ 2301/TCHQ-KTTT
NGÀY 5 THÁNG 6 NĂM 2001 VỀ VIỆC ÁP GIÁ TÍNH THUẾ
BỘ LINH KIỆN XE MÁY THEO TỶ LỆ NỘI ĐỊA HOÁ

Kínhgửi: - Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Bộ Tài chính có Công văn số 3945 TC/TCT ngày 27/04/2001hướng dẫn việc xử lý thu thuế theo tỷ lệ nội địa hoá đối với bộ linh kiện nhậpkhẩu để sản xuất, lắp ráp xe hai bánh gắn máy năm 2001 của các doanh nghiệp đầutư trong nước. Hiện nay một số địa phương còn vướng mắc, để thực hiện thốngnhất, Tổng cục Hải quan hướng dẫn như sau:

Đối với trường hợp nhập khẩu linh kiện xe máy hai bánh khôngđủ các điều kiện quy định để được áp dụng giá tính thuế nhập khẩu theo giá hợpđồng thì phải áp dụng giá tính thuế theo giá tối thiểu tại bảng giá số 177/2001/QĐ-TCHQ ngày 14/3/2001, và Công văn hướng dẫn số 1271/TCHQ-KTTT ngày03/4/2001 của Tổng cục Hải quan, tỷ lệ nội địa hoá dùng để xác định giá tínhthuế tối thiểu là tỷ lệ nội địa hoá được xác định theo quy định tại Công văn số3945 TC/TCT nêu trên và Công văn số 1818/TCHQ-KTTT ngày 08/5/2001 của Tổng cụcHải quan.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thànhphố biết và thực hiện.