BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 2301/TCT-ĐTNN
V/v: Thuế suất thuế GTGT

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2006

Kính gửi:

Nhà thầu xây dựng Taisei Corporation
Địa chỉ: 289 đường Khuất Duy Tiến phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Trả lời văn bản số 01/06/Taisei ngày 22/05/2006 của Nhà thầu xây dựng Taisei Corporation hỏi về thuế suất thuế GTGT trong trường hợp ký hợp đồng xây dựng nhà máy cho doanh nghiệp chế xuất (nhà máy Iko Thompson Việt Nam tại Khu công nghiệp Numura-Hải Phòng), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ theo các quy định tại Điểm 3, Thông tư số 84/2004/TT-BTC ngày 18/8/2004, Điểm 3, Mục I, Phần B, và Điểm 2, Mục I, Phần C, Thông tư số 05/2005/TT-BTC ngày 11/1/2005 của Bộ Tài chính thì trường hợp Nhà thầu xây dựng Taisei Corporation đăng ký kê khai, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ và thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) theo tỷ lệ ấn định trên doanh thu, có văn phòng điều hành tại Hà Nội nhưng thực hiện công trình xây dựng cho doanh nghiệp chế xuất tại Hải Phòng thì Nhà thầu xây dựng Taisei Corporation được áp dụng thuế suất thuế GTGT đối với hoạt động xây dựng này là 0% và không phải kê khai và nộp thuế GTGT tại Hải Phòng. Nhà thầu xây dựng Taisei Corporation thực hiện thủ tục hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ đầu vào sử dụng cho hoạt động xây dựng cung cấp cho doanh nghiệp chế xuất và kê khai, nộp thuế TNDN tại Hà Nội.

Tổng cục Thuế trả lời để Nhà thầu xây dựng Taisei Corporation biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP. Hà Nội, TP. Hải Phòng;
- Ban PCCS;
- Lưu: VT, ĐTNN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến