BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2302/BXD-HTKT
V/v: Bố trí vốn đối ứng cho dự án phát triển đô thị vừa và nhỏ miền Trung do ADB tài trợ

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2011

Kính gửi: Ủyban Nhân dân các tỉnh: Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Đắk Nông

Dựán phát triển đô thị vừa và nhỏ miền Trung do Ngân hàng Phát triển Châu Á tàitrợ (khoản vay ADB số 2272-VIE(SF)) đang được triển khai thực hiện tại 5 tỉnh:Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận và Đắk Nông. Đến nay, công tác đấuthầu các gói thầu xây lắp của dự án đã hoàn thành. Ban quản lý dự án các tỉnh đãký kết hợp đồng và đang tổ chức thực hiện hợp đồng. Theo dự kiến, các hợp đồngnày sẽ được thực hiện trong thời gian tối đa là 24 tháng để đảm bảo đáp ứngthời hạn hoàn hoàn thành dự án vào ngày 31/12/2013.

Dodự án này đã được ADB gia hạn một lần và sẽ không được gia hạn thêm nên Pháiđoàn xem xét vốn vay của ADB trong chuyến công tác từ ngày 5-7/10/2011 đã yêucầu các tỉnh cần nỗ lực đẩy nhanh tiến độ thi công các hợp đồng xây lắp để cóthể hoàn thành chậm nhất vào ngày 31/12/2013. Theo quy định của Hiệp định dựán, các hợp đồng xây lắp của dự án sẽ được chi trả đồng thời từ 2 nguồn: nguồnvốn ADB và vốn đối ứng. ADB sẽ chỉ giải ngân nguồn vốn tài trợ khi nguồn vốnđối ứng của các hợp đồng được giải ngân tương ứng. Vì vậy, việc bố trí đủ vàkịp thời nguồn vốn đối ứng của các tỉnh trong quá trình thực hiện dự án là yếutố quan trọng để các hợp đồng có thể hoàn thành theo đúng thời hạn đã cam kết.

BộXây dựng đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh quan tâm bố trí đủ và kịp thời nguồnvốn đối ứng để đảm bảo cho dự án được triển khai thuận lợi theo tiến độ đã camkết với ADB.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban QLDA các tỉnh có dự án
- Lưu VP, HTKT.

KT. BỘ TRƯỞNGTHỨ TRƯỞNGCao Lại Quang