BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2302 TC/KBNN
V/v hướng dẫn bổ sung việc bàn giao chương trình 120

Hà Nội, ngày 14 tháng 3 năm 2003

Kính gửi:

- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể, hội quần chúng và Bộ Quốc phòng
- Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính - Vật giá, Kho bạc Nhà nước, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác, Quyết định số 131/2002/QĐ-TTg ngày 04/10/2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ngân hàng Chính sách xã hội; Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 11/2003/TT-BTC ngày 11/02/2003 hướng dẫn việc bàn giao nhiệm vụ cho vay giải quyết việc làm theo Nghị quyết số 120/HĐBT ngày 11/4/1992 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) từ kho bạc Nhà nước sang Ngân hàng Chính sách xã hội.

Do hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội mới thành lập và đi vào hoạt động nên việc tiếp nhận bàn giao nhiệm vụ cho vay giải quyết việc làm gặp nhiều khó khăn. Để đảm bảo việc bàn giao vẫn được tiến hành nhưng không ảnh hưởng đến tiến độ triển khai cho vay, thu nợ các dự án; sau khi thống nhất với Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Ngân hàng Chính sách xã hội, Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung một số điều như sau:

1. Từ ngày 01/04/2003, việc triển khai cho vay các dự án giải quyết việc làm được thực hiện thống nhất qua hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội. Đối với các dự án đã được cấp có thẩm quyền quyết định cho vay, khoanh nợ hoặc xoá nợ trước ngày 01/4/2003, các Kho bạc nhà nước tiếp tục thực hiện vay, khoanh nợ hoặc xoá nợ theo quy định hiện hành.

2. Trên cơ sở kế hoạch vốn của chương trình năm 2003 đã được thông báo, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì cùng với chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội, các tổ chức đoàn thể, hội quần chúng liên quan triển khai các dự án vay vốn để trình cấp có thẩm quyền quyết định theo các quy định hiện hành về cho vay tư Quỹ Quốc gia hỗ trợ việc làm.

3. Đối với các dự án do Kho bạc Nhà nước thực hiện cho vay trước đây đã đến hạn trả nợ, trong khi chưa bàn giao, các Kho bạc Nhà nước tiếp tục thực hiện thu nợ theo các quy định hiện hành, thời hạn cuối cùng là ngày 30/6/2003. Nguồn vốn gốc thu hồi được, Kho bạc Nhà nước có trách nhiệm chuyển giao cho Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội để đảm bảo nguồn vốn cho vay các dự án.

4. Song song với việc triển khai cho vay, thu nợ các dự án, các Kho bạc Nhà nước và Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội khẩn trương thực hiện việc bàn giao nhiệm vụ cho vay giải quyết việc làm theo đúng quy định tại Thông tư số 11/2003/TT-BTC ngày 11/02/2003 của Bộ Tài chính, thời hạn kết thúc công việc bàn giao là ngày 30/6/2003. Trong quá trình bàn giao cần chú ý một số điểm sau:

- Đối với các dự án đang còn trong thời hạn trả nợ, Kho bạc Nhà nước thực hiện việc bàn giao ngay toàn bộ số dự án cho chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội. Việc bàn giao thực hiện dứt điểm theo từng dự án và từng đối tượng vay vốn đồng thời phải lập biên bản bàn giao.

- Đối với các dự án đang có nợ quá hạn hoặc khoanh nợ, nêu hai bên còn vướng mắc trong việc xử lý nợ chưa bàn giao được thì Kho bạc Nhà nước tổng hợp và có văn bản gửi Sở Tài chính - Vật giá để có biện pháp xử lý.

5. Ở địa phương, thành lập đoàn cán bộ liên ngành do gửi Sở Tài chính - Vật giá chủ trì cùng với Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Kho bạc Nhà nước, chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội và các tổ chức đoàn thể, hội quần chúng liên quan thực hiện việc kiểm tra, đánh giá các khoản nợ chưa bàn giao được, xác định rõ số vốn bị tổn thất và kiến nghị với Bộ Tài chính biện pháp xử lý. Thời gian hoàn thành trước ngày 15/6/2003.

Ở Trung ương, Bộ Tài chính sẽ phối hợp với Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cơ quan Trung ương của các đoàn thể, hội quần chúng và Bộ Quốc phòng, Ngân hàng Chính sách xã hội lập tổ báo cáo liên ngành để thống nhất biện pháp xử lý và chỉ đạo hoàn tất các thủ tục chuyển giao cho Ngân hàng Chính sách xã hội theo đúng thời gian quy định .

6. Trên cơ sở kết quả bàn giao của các địa phương, cơ quan Trung ương của các đoàn thể, hội quần chúng và Bộ Quốc phòng, chậm nhất đến ngày 30/6/2003 Ngân hàng Chính sách xã hội và Kho bạc Nhà nước Trung ương phải có biên bản bàn giao và báo cáo kết quả thực hiện về liên Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính - Bộ Kế hoạch và Đầu tư để báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Đề nghị Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, cơ quan Trung ương của các đoàn thể, hội quần chúng và Bộ Quốc phòng chỉ đạo các cơ quan chức năng thuộc phạm vi quản lý phối hợp với Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội triển khai ngay các dự án vay vốn, đảm bảo việc thực hiện mục tiêu của chương trình không bị gián đoạn, đồng thời chỉ đạo Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng Chính sách xã hội đẩy nhanh việc bàn giao nhiệm vụ cho vay giải quyết việc làm theo đúng thời hạn quy định.

Trong quá trình thực hiện bàn giao nếu có vướng mắc, đề nghị các địa phương, đơn vị phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để giải quyết./.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG
Lê Thị Băng Tâm