BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 2302/TCHQ-GSQL
V/v phân loại mặt hàng quạt gió dùng cho xe ôtô

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2009

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hà Nội

Trả lời công văn số 2050/HQHN-NV ngày 10/11/2008 của Cục Hảiquan TP. Hà Nội về việc phân loại mặt hàng Quạt gió dùng cho xe ôtô, Tổng cụcHải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi banhành kèm theo Quyết định số 106/2007/QĐ-BTC ngày 20/12/2007, Quyết định số 123/2008/QĐ-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; Thông tư số 85/2003/TT-BTC ngày 29/08/2003 của Bộ Tài chính thì:

- Mặt hàng "Quạt gió có gắn với động cơ điện, làm mátđộng cơ, két nước" thuộc phân nhóm 8414.59, mã số chi tiết 8414.59.10.90;

- Mặt hàng "Quạt dùng làm mát cho cabin" thuộcphân nhóm 8414.59, mã số chi tiết 8414.59.10.90;

- Mặt hàng "Cánh quạt gắn trên trục động cơ, dùng đểlàm mát cho động cơ" thuộc phân nhóm 8414.90, mã số chi tiết8414.90.99.90.

Thuế suất đối với từng lô hàng cụ thể căn cứ theo Biểu thuếxuất khẩu, nhập khẩu tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hà Nội biết,thực hiện./.

TUQ. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ GIÁM SÁT QUẢN LÝ
Vũ Quang Vinh