BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2302 TCT/CƠ Sở
V/v giá tính thuế tài nguyên nước sản xuất thủy điện có hoà mạng lưới quốc gia

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2003

Kính gửi: Công ty điện lực Gia Lai

Tổng cục thuế nhận được công văn số 189 CV/ CTĐ ngày 28/05/2003 của công ty Điện lực Gia Lai hỏi về việc tính thuế tài nguyên đối với nước thiên nhiên dùng sản xuất thuỷ điện. Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 2đ, Mục II Thông tư số 153/1998/TT-BTC ngày 26/11/1993 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 68/1998/NĐ-CP ngày 03/09/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành pháp lệnh thuế tài nguyên (sửa đổi) quy định: “Giá tính thuế tài nguyên đối với người nước thiên nhiên dùng để sản xuất thuỷ điện là giá bán điện thương phẩm”

Để được cụ thể và chi tiết hơn. Tổng cục thuế hướng dẫn thêm như sau: Giá tính thuế tài nguyên đối với nước thiên nhiên dùng để sản xuất thuỷ điện là giá bán điện thương phẩm không bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Tổng cục thuế thông báo để Công ty được biết và liên hệ với cơ quan thuế địa phương để được hướng dẫn cụ thể./.

KT TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc