BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 2302/TCT-PCCS
V/v: Thuế GTGT đối với quặng êmênhít

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2006

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Hà Tĩnh

Trả lời công văn số 740CT/DN1 ngày 24/04/2006 của Cục thuế tỉnh Hà Tĩnh về việc thuế GTGT quặng êmênhít; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Tại điểm 4 Điều 24 Chương V Luật thuế giá trị gia tăng số 02/1997/QH9 ngày 10/5/1997 quy định "nếu phát hiện và kết luận có sự khai man, trốn thuế hoặc nhầm lẫn thuế, cơ quan thuế có trách nhiệm truy thu tiền thuế, tiền phạt hoặc hoàn trả tiền thuế trong thời hạn 5 năm trở về trước, kể từ ngày kiểm tra phát hiện có sự khai man, trốn thuế hoặc nhầm lẫn về thuế".

Căn cứ vào quy định nêu trên, Công ty khoáng sản thương mại Hà Tĩnh xuất khẩu sản phẩm quặng êmênhít hàm lượng TIO2³ 52% (có xác định của cơ quan thẩm quyền đối với từng lô hàng xuất khẩu) thuộc đối tượng chịu thuế GTGT, được khấu trừ hoặc hoàn thuế trong thời hạn 5 năm trở về trước, kể từ ngày Tổng cục Thuế có công văn số 1294/TCT-PCCS ngày 10/4/2006.

2. Căn cứ vào công văn này Cục thuế tỉnh Hà Tĩnh kiểm tra, hoàn thuế giá trị gia tăng cho Công ty khoáng sản thương mại Hà Tĩnh, đồng thời xác định lại số thuế thu nhập doanh nghiệp Công ty phải nộp từ năm 2001 – 2005.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế tỉnh Hà Tĩnh được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty Khoáng sản Thương mại Hà Tĩnh;
- Lưu: VT, PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương