BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2303/BTP-PBGDPL
V/v hướng dẫn thực hiện Đề án tuyêntruyền, phổ biến pháp luật về phòng,chng tham nhũng năm 2013

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2013

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 445/QĐ-TTg ngày 07-4-2010 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tư pháp đã phối hợp vớicác Bộ, ngành, địa phương xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổbiến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Công ước của Liên hợp quốc về chng tham nhũng trong cán bộ, công chức,viên chức và nhân dân từ năm 2012 đến năm 2016” (được phê duyệt theo Quyết địnhsố 4061/QĐ-BTP ngày 14 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp - sau đây gọitắt là Đề án).

Để thực hiện Đề án có hiệu quả, phát huy những kết quảđạt được năm 2012, trong năm 2013, Bộ Tư pháp đề nghị các Bộ, ngành, đoàn thể ởTrung ương và y ban nhân dân các tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương triển khai các hoạt động sau đây:

1. Các hoạt động chủ yếu

1.1. Tổ chức biên soạn, phát hành các tài liệu tuyên truyềnpháp luật về phòng, chống tham nhũng cho cán bộ, công chức, viên chức,nhân dân, chú trọng giới thiệu, phổ biến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều củaLuật phòng, chống tham nhũng năm 2012, cập nhật các quy định pháp luật vềphòng, chống tham nhũng thuộc ngành, lĩnh vực quản lý, thiết thực phục vụ yêu cầuphòng, chống tham nhũng của Bộ, ngành, địa phương.

1.2. Tiếp tục xây dựng mô hình điểm tuyên truyền, phổ biếnpháp luật về phòng, chng tham nhũng cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân

Đi vớicác Bộ, ngành, địa phương đã xây dựng mô hình điểm theo hướng dẫn của Bộ Tưpháp năm 2012 thì tiếp tục mở rộng điểm chỉ đạo, số lượng điểm chỉ đạo do Bộ,ngành, địa phương tự quyết định.

Đối với các Bộ, ngành, địa phương chưa xây dựng đượcmô hình điểm tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại cơquan, tổ chức, đơn vị trực thuộc thì cần tổ chức thực hiện các điểm chỉ đạotheo hướng dẫn sau đây:

a) Tiêu chí lựa chọn điểm: xây dựng mô hình điểm tại các cơ quan, đơn vị, địa bàn dễ xảyra tham nhũng hoặc tình hình tiêu cực, tham nhũng diễn biến phức tạp.

b) Nội dung thực hiện:

- Thí điểm xây dựng mô hình tại cơ quan, tổ chức trực tiếp giải quyết côngviệc của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp với các hoạt động cụ thể:

+ Tổ chức nói chuyện chuyên đề về thực hiện pháp luậtphòng, chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức ở cơ quan, tổ chức;tổ chức ký cam kết không vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

+ Hỗ trợ tài liệu pháp luật về phòng, chống thamnhũng cho cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, tổ chức.

+ Thực hiện nghiêm túc việc niêm yết công khai các thủtục hành chính, mức thu phí, lệ phí tại trụ sở làm việc; tổ chức đường dây nóng(bằng điện thoại và email), bố trí cán bộ thường trực để tiếp nhận và giải quyếtkịp thời phản ánh, kiến nghị của người dân.

+ Xây dựng panô, áp phích, tranh ảnh cổ động, phát tờgấp tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho các cá nhân, tổ chức,doanh nghiệp đến giải quyết công việc tại trụ sở cơ quan, tổ chức.

- Thí điểm xây dựng mô hình tại các xã, phường, thị trấn, bao gồm các hoạtđộng:

+ Khảo sát nhận thức về tham nhũng và nhu cầu tìm hiểupháp luật về phòng, chống tham nhũng trong nhân dân.

+ Bồi dưỡng, nâng cao kiến thức pháp luật, kỹ năng,nghiệp vụ phổ biến pháp luật phòng, chống tham nhũng cho “Nhóm nòng cốt” tuyêntruyền, phổ biến, vận động nhân dân chấp hành pháp luật[1] tại mô hình điểm.

+ Tổ chức một số hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luậttại mô hình điểm: tổ chức các buổi tuyên truyền, phổ biến, nói chuyện chuyên đề,đối thoại về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng tại địa bàn dân cư; xâydựng và phát hành tờ gấp; tổ chức thi tìm hiểu pháp luật dưới hình thức sân khấuhóa hoặc sinh hoạt văn hóa, văn nghệ có nội dung tuyên truyền pháp luật vềphòng, chống tham nhũng; xây dựng pa - nô, áp - phích; tuyên truyền pháp luật vềphòng, chống tham nhũng trên hệ thống truyền thanh cơ sở tại địa bàn...

1.3. Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn kiến thức pháp luật vềphòng, chng tham nhũng, Công ước củaLiên hợp quốc về chng tham nhũng cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, cán bộ,công chức, viên chức

- Các Bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương và các địa phương tổ chức bồi dưỡng,tập huấn kiến thức pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho đội ngũ báo cáoviên thuộc phạm vi quản lý (có thể lồng ghép trong tập huấn kiến thức pháp luậtđịnh kỳ hàng năm đối với báo cáo viên, lồng ghép với việc thực hiện Đề án “Củngc, kiện toàn và nâng cao chấtlượng nguồn nhân lực trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đáp ứng yêu cầuđối mới, phát triển của đất nước”), bảo đảm 100% báo cáo viên pháp luật trung ương, báocáo viên pháp luật cấp tỉnh, 70% báo cáo viên pháp luật cấp huyện thực hiệncông tác phổ biến, giáo dục pháp luật, công tác phòng, chống tham nhũng tại cáccơ quan tư pháp, thanh tra, tổ chức pháp chế được bồi dưỡng, tập huấn;

- Các Bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương và các địa phương thực hiện bồi dưỡngpháp luật về phòng, chống tham nhũng lồng ghép trong chương trình đào tạo, bồidưỡng hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức, ưu tiên đối tượng là cán bộ,công chức, viên chức ở các vị trí dễ xảy ra tiêu cực, tham nhũng.

- Nội dung tập huấn: Quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng về phòng,chống tham nhũng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống thamnhũng, Luật khiếu nại, Luật tố cáo và các văn bản hướng dẫn thi hành; văn bảnpháp luật về phòng, chống tham nhũng tại Bộ, ngành, địa phương; tình hình thựchiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng (cập nhật thông tin về tình hình thựchiện công tác phòng, chống tham nhũng tại Bộ, ngành, địa phương)...

- Thời gian tập huấn: Trong Quý II hoặc Quý III của năm.

1.4. Tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống thamnhũng trong thực hiện “Ngày pháp luật”

Theo quy định của Luật phổ biến, giáo dục pháp luật,Ngày Pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (sau đây gọi tắt làNgày Pháp luật) được tổ chức hằng năm vào ngày 09 tháng 11.

Các Bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương và Ủy ban nhândân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện Ngày pháp luật,bảo đảm có nội dung tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống thamnhũng, giáo dục cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân, góp phần nâng cao ýthức tôn trọng và chấp hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

Hình thức thực hiện:

- Mít tinh; hội thảo; tọa đàm;

- Thi tìm hiểu pháp luật;

- Tuyên truyền, phổ biến pháp luật lưu động;

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng;

- Các hình thức khác phù hợp với Bộ, ngành, địa phương.

1.5. Tổ chức cuộc thi “Tiểu phẩm tuyên truyền pháp luậtphòng, chống tham nhũng”

Mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng01-03 tiểu phẩm (dưới dạng video clip), gửi về Bộ Tư pháp dự thi ở cấp Trungương, (Thời gian gửi tác phẩm dự thi: Tháng 7/2013). Chi tiết về cuộc thi sẽ đượcnêu tại Thể lệ cuộc thi do Bộ Tư pháp ban hành.

1.6. Tuyên truyền, phổ biến trên các phương tiện thông tinđại chúng

Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan báochí dành thời lượng thích hợp, xây dựng chuyên trang, chuyên mục thông tin, phổbiến pháp luật về phòng, chống tham nhũng trên các báo, đài.

Các Bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương và y ban nhân dân các tỉnh, thành phốtrực thuộc Trung ương chỉ đạo, tổ chức thực hiện tuyên truyền pháp luật và việcthực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng trên báo chí, trang thông tin điệntử hoặc cổng thông tin điện tử trực thuộc. Các cơ quan báo chí xây dựng kế hoạchcụ thể triển khai thực hiện.

Phương thức thực hiện:

- Bảo đảm xây dựng chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền, phổ biến pháp luậtvà việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng, diễn đàn đối thoại, gópý kiến, đấu tranh phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chốngtham nhũng;

- Tăng s lượng tin, bài tuyên truyền(bảo đảm cập nhật, thông tin thường xuyên theo tuần, tháng).

2. Chế độ thông tin, báo cáo

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơquan Trung ương của các đoàn thể, y ban nhân dân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo, tổchức và kiểm tra việc triển khai thực hiện Đề án và báo cáo kết quả thực hiện Đềán năm 2013 về Bộ Tư pháp (Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật) trước ngày 30 tháng 11 năm 2013 để tổng hợp báo cáoThủ tướng Chính phủ;

3. Kinh phí thực hiện Đ án

Theo quy định tại mục 4 phần IV của Đề án, Bộ Tư phápđề nghị các các Bộ, cơquanngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của các đoàn thể, y bannhân dân các tỉnh, thành phố trựcthuộc Trung ương bố trí kinh phí thực hiện Đề án năm2013.

Hàng năm, căn cứ nội dung hoạt động của Đề án, các cơquan, đơn vị thực hiện Đềán lập dự toán kinh phí bảo đảm thực hiện Đề án cùng với dự toán chi thườngxuyên củacơ quan, đơn vị gửi cơ quan tài chính cùng cấp để tổng hợptrình cấp có thẩm quyền phêduyệt giao dự toán ngân sách hàng năm cho cơ quan, đơn vị. Việc lập dựtoán, quản lý,cấp phát, thanh toán và quyếttoán kinh phí thực hiện theo quy định của Luật Ngân sáchNhà nước và các văn bản hướng dẫnthi hành Luật này.

Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, đềnghị các Bộ, ngành, đoànthể, địa phương phảnánh kịp thời về Bộ Tư pháp (Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật) đểhướng dẫn./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
-
Tổ chức pháp chế các Bộ, ngành TW(để thực hiện);
- Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trựcthuộc TW (để thực hiện);
- Vụ KH-TC, VP Bộ;
- Lưu: VT, Vụ PBGDPL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thúy Hiền[1] “Nhóm nòng cốt” gồm các cá nhân gương mẫu, am hiểupháp luật, được nhân dân tín nhiệm bầu giữ các chức vụ quan trọng như trưởngthôn, tổ trưởng dân phố, các chi hội trưởng, phó các tổ chức đoàn thế xã hội đượcxây dựng theo Đ án 02 "Xây dựng và đẩy mạnh công tác tuyêntruyền, vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư" thuộc Chươngtrình hành động quốc gia phổ biến, giáo dục pháp luật và nâng cao ý thức chấphành pháp luật cho cán bộ, nhân dân xã, phường, thị trấn từ năm 2005 đến năm2010 do y ban Trung ương Mặt trận T quốc Việt Nam chủ trì.