BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2303/BXD-HTKT
V/v Xây dựng kế hoạch triển khai Chương trình quốc gia chống thất thoát, thất thu nước sạch.

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2011

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phốtrực thuộc Trung ương

Chương trình quốc gia chống thất thoát, thất thu nước sạchđến năm 2025 (sau đây gọi tắt là Chương trình) đã được Thủ tướng Chính phủ phêduyệt tại Quyết định số 2147/QĐ-TTg ngày 24/11/2010. Hiện nay, Bộ Xây dựng đanglập kế hoạch năm 2012 và giai đoạn năm 2012-2015 nhằm huy động, tập trung cácnguồn lực triển khai thực hiện Chương trình. Kế hoạch triển khai thực hiệnChương trình cần được tổng hợp theo nhu cầu đầu tư và kế hoạch chống thấtthoát, thất thu nước sạch của các địa phương. Vì vậy, Bộ Xây dựng đề nghị UBNDcác tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Xây dựng, đơn vị cấp nướctriển khai một số nhiệm vụ như sau:

1. Lập kế hoạch chống thất thoát, thất thu nước sạch năm2012 và giai đoạn năm 2012-2015.

2. Lập đề cương dự án chống thất thoát, thất thu nước sạch.

(Nội dung cơ bản của kế hoạch và đề cương dự án xem hướngdẫn kèm theo)

Bộ Xây dựng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộcTrung ương tổ chức triển khai Chương trình theo Quyết định số 2147/QĐ-TTg ngày24/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ; gửi kế hoạch, đề cương dự án về Bộ Xây dựngvà theo địa chỉ email [email protected] trước ngày 30/01/2012./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố;
- Đơn vị cấp nước các tỉnh, thành phố;
- Lưu: VP, HTKT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Cao Lại Quang

HƯỚNG DẪN LẬP KẾ HOẠCH VÀ ĐỀ CƯƠNGDỰ ÁN CHỐNG THẤT THOÁT, THẤT THU NƯỚC SẠCH TỈNH, THÀNH PHỐ .................

(Kèm theo văn bản số........./BXD-HTKT ngày ....../...../2011 của Bộ Xây dựng)

I. Kế hoạch chống thất thoát, thất thu nước sạch năm 2012 vàgiai đoạn năm 2012-2015:

1. Thực trạng năm 2012 và kế hoạch giảm tỷ lệ thất thoát,thất thu nước sạch hàng năm, năm năm.

2. Kế hoạch chống thất thoát, thất thu nước sạch năm 2012 vàgiai đoạn đến năm 2012-2015 bao gồm: các giải pháp, hoạt động; dự kiến kinhphí; thời gian và đơn vị thực hiện, phối hợp.

II. Đề cương dự án chống thất thoát, thất thu nước sạch

1. Sự cần thiết của dự án

2. Thực trạng cấp nước và thất thoát, thất thu nước sạch

3. Mục tiêu, quy mô và phạm vi

4. Các giải pháp, hoạt động chủ yếu

5. Phân tích, lựa chọn sơ bộ phương án kỹ thuật, xây dựng,công nghệ.

6. Khối lượng, dự kiến kinh phí và kế hoạch thực hiện

7. Phân tích, đánh giá sơ bộ tính khả thi, hiệu quả dự án

8. Kết luận và kiến nghị.