BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 2303 TCT/ĐTNN
V/v cấp MST cho Công ty tài chính quốc tế

Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2004

Kính gửi: Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 6197/CT-ĐTNN đề ngày 22 tháng 06 năm 2004 của Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh về vấn đề cấp mã số thuế đối với Công ty Tài chính Quốc tế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12 tháng 12 năm 2003 của Bộ Tài chính, Thông tư số 08/2003/TT-BTC ngày 15 tháng 1 năm 2003 của Bộ Tài chính, căn cứ Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và Công ty Tài chính quốc tế về việc thiết lập phái đoàn thường trực tại Việt Nam ký ngày 29 tháng 10 năm 1996, trường hợp Công ty Tài chính quốc tế là đối tượng được hưởng ưu đãi miễn trừ ngoại giao thì Công ty được hoàn lại sỗ thuế GTGT đã trả khi mua hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT tại Việt Nam.

Thủ tục đăng ký mã số thuế và hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT của Công ty Tài chính quốc tế thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 08/2003/TT-BTC nêu trên và Thông tư số 68/2003/TT-BTC ngày 17 tháng 7 năm 2003 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh được biết và hướng dẫn Công ty Tài chính quốc tế thực hiện thủ tục hoàn thuế GTGT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGPhạm Văn Huyến