BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------

Số: 2303/TCT-ĐTNN
V/v: kê khai, nộp thuế GTGT của Chi nhánh

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2006

Kính gửi:Cục Thuế thành phố Hải Phòng

Trảlời công văn số 707/CT-ĐTNN ngày 18/5/2006 của Cục thuế thành phố Hải Phòng vềkê khai thuế giá trị gia tăng (GTGT) và sử dụng hóa đơn, chứng từ khi điều chuyểnhàng hóa của Chi nhánh, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theoquy định tại Điểm 5.6, Mục IV, Phần B và Điểm 2, Mục II, Phần C Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị địnhsố 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luậtthuế GTGT và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT; xét trường hợpđặc thù, cụ thể mô hình hoạt động phân phối bán hàng của Công ty trên toàn quốccũng như Chi nhánh tại Hải Phòng (theo Quyết định số 42/VPLD về việc bổ nhiệm vàchức năng của Trưởng Chi nhánh tại Hải Phòng) thì: Trường hợp Công ty AjinomotoViệt Nam khi xuất hàng từ Văn phòng chính tại Đồng Nai tới các Chi nhánh (lànhững đơn vị hạch toán phụ thuộc, không có tư cách pháp nhân, không có con dấuvà tài khoản tại ngân hàng) ở khác địa phương hoặc điều chuyển hàng giữa cácChi nhánh với nhau (từ Hải Phòng đi các Chi nhánh ở tỉnh khác như chi nhánh tạiHải Dương), Công ty sử dụng phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ, lệnh điều độngnội bộ có đóng dấu của văn phòng chính tại Đồng Nai thì các chi nhánh thực hiệnkê khai nộp thuế GTGT tại địa phương nơi phát sinh doanh thu (tại Hải Phòng, HảiDương…) theo tỷ lệ 3% trên doanh thu chưa có thuế GTGT. Công ty có trách nhiệmkê khai, quyết toán thuế GTGT theo chế độ quy định tại Văn phòng trụ sở chính.Số thuế GTGT của các chi nhánh đã nộp tại địa phương được tính vào số thuế đã nộpkhi Công ty kê khai nộp thuế tại Đồng Nai.

Tổngcục Thuế trả lời để Cục thuế thành phố Hải Phòng, Công ty Ajinomoto Việt Nam biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- CTy Ajinomoto Việt Nam;
- Cục thuế tỉnh Đồng Nai;
- Cục thuế tỉnh Hải Dương;
- Lưu: VT, ĐTNN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến