THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2303/TTg-QHQT
V/v Gia hạn và bổ sung vốn cho Dự án do UNDP tài trợ.

Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2013

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Ngoại giao.

Xétkiến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 9887/BKHĐT-KTĐN ngày 09tháng 12 năm 2013, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồngý bổ sung 1.500.000 CZK (tương đương 76.076 USD) của Chính phủ Cộng hòa Sécviện trợ không hoàn lại thông qua UNDP cho Dự án “Xử lý ô nhiễm môi trường tạicác điểm nóng ô nhiễm nặng dioxin tại Việt Nam” và gia hạn thời gian thực hiệnDự án đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2014.

2. BộTài nguyên và Môi trường chỉ đạo Chủ Dự án và các đơn vị liên quan hoàn thànhcác hoạt động dự án theo đúng tiến độ, phù hợp với thời gian gia hạn, đáp ứngđược chất lượng và hiệu quả, đạt mục tiêu đề ra./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg CP, các PTTg;

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: TH, KGVX; Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải