BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 2304/TCHQ-GSQL
V/v: thủ tục chuyển cửa khẩu

Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2006

Kính gửi: Cục hải quan tỉnh Đồng Nai

Trả lời công văn số 588/HQĐN-NV ngày 16/5/2006 của Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai về đề nghị cho phép áp dụng thủ tục chuyển cửa khẩu đối với mặt hàng là ôtô tải, ôtô dưới 16 chỗ ngồi nhập khẩu để tạo tài sản cố định, phải nộp thuế của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Hàng hóa nhập khẩu được chuyển cửa khẩu: Yêu cầu thực hiện đúng quy định tại khoản 3, Điều 18, Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ; hướng dẫn tại công văn số 1578/TCHQ-GSQL ngày 14/4/2006 của Tổng cục Hải quan.

2. Đối với mặt hàng là ôtô tải, ôtô dưới 16 chỗ ngồi nhập khẩu tạo tài sản cố định, phải nộp thuế của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài: không được áp dụng thủ tục chuyển cửa khẩu.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai biết và thực hiện./.Nơi nhận:

- Như trên;
- Cục HQ các tỉnh, TP (để biết và thực hiện);
- Cục KTSTQ, Cục ĐTCBL
Thanh tra (để phối hợp);
- Lưu: VT, GSQL (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An