BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2304/TCT-DNK
V/v: giá tính thuế xe ôtô

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2006

Kính gửi: Cục thuế tỉnh PhúThọ

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 86/CV-VH ngày 26/5/2006của Công ty TNHH Việt Hưng kiến nghị về việc Cục thuế tỉnh Phú Thọ áp giá bánđể tính thuế GTGT, thuế TNDN đối với xe ôtô du lịch 05 chỗ ngồi chưa qua sửdụng, sản xuất năm 1993 tại Nhật Bản là quá cao (công văn gửi Cục thuế kèm theo).Về việc này, Tổng cục Thuế đề nghị Cục thuế kiểm tra và giải quyết như sau:

Tại điểm 1, Mục I Thông tư số 69/2002/TT-BTC ngày 16/8/2002của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 41/2002/QĐ-TTg ngày18/3/2002 của Thủ tướng Chính phủ về chống thất thu thuế GTGT, thuế TNDN quagiá bán trong hoạt động kinh doanh xe ôtô, xe hai bánh gắn máy quy định:"Các cơ sở kinh doanh xe ôtô xuất hóa đơn trực tiếp cho người tiêu dùngghi giá trên hóa đơn thấp hơn giá tối thiểu tính thu lệ phí trước bạ sẽ bị xửlý truy thu thuế GTGT, thuế TNDN theo giá tính lệ phí trước bạ".

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty bán xe ôtô xuất hóađơn cho người tiêu dùng ghi giá bán thấp hơn giá tối thiểu tính thu lệ phítrước bạ, Cục thuế xử lý truy thu thuế GTGT, thuế TNDN theo giá tính lệ phítrước bạ là đúng quy định. Tuy nhiên, theo phản ánh của Công ty thì tại biểugiá tính lệ phí trước bạ hiện hành của Cục thuế tỉnh Phú Thọ quy định giá tốithiểu tính lệ phí trước bạ đối với xe ôtô sản xuất từ năm 1998 trở về sau, nếucăn cứ vào biểu giá tính lệ phí trước bạ này để truy thu đối với xe ôtô củaCông ty nhập khẩu bán ra sản xuất năm 1993 là không phù hợp, ảnh hưởng lớn đếntình hình tài chính của Công ty. Vì vậy, Tổng cục Thuế đề nghị Cục thuế tỉnhPhú Thọ kiểm tra lại nếu trong biểu thuế tính lệ phí trước bạ chưa quy định cụthể đối với loại xe do Công ty kinh doanh thì phối hợp với Sở Tài chính tỉnhPhú Thọ khảo sát giá bán thực tế xe cùng loại trên thị trường; có tham khảo giátính thuế của cơ quan Hải quan, giá tính lệ phí trước bạ xe cùng loại tại mộtsố địa phương lân cận để ấn định giá làm căn cứ truy thu thuế. Đồng thời bổsung vào biểu tính lệ phí trước bạ làm căn cứ xử lý các trường hợp khác.

Trường hợp kiểm tra đối chiếu giá Công ty bán với giá ghitrên hóa đơn cho khách hàng là đúng thực tế (không ghi hóa đơn thấp hơn giábán) thì căn cứ vào giá bán thực tế để tính và thu thuế.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế biết và thực hiện./.


Nơi nhận:

- Như trên;
- Công ty TNHH Việt Hưng;
- Lưu: VT, Ban DNK (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến