VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------

Số: 2304/VPCP-V .III
V/v phân công chuẩn bị Phiên họp 49 UBTVQH khóa XI

Hà Nội, ngày 04 tháng 5 năm 2007

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Văn phòng Quốc hội có công vănsố 747/VPQH-TH ngày 2/5/2007 về việc chuẩn bị phiên họp thứ 49 của Ủy banThường vụ Quốc hội khóa XI (dự kiến từ ngày 22 đến ngày 25/5/2007). Về việcnày, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến giao nhiệm vụ như sau:

1. Bộ trưởng Bộ Tài chính chuẩnbị, trình:

Báo cáo quyết toán Ngân sách Nhànước năm 2005;

- Phối hợp chuẩn bị: Báo cáo vềviệc xin ý kiến nhân dân đối với Dự án Luật Thuế thu nhập cá nhân.

2. Bộ trưởng Bộ Lao động-Thươngbinh và Xã hội chuẩn bị, trình:

Dự án Pháp lệnh sửa đổi, bổ sungmột số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.

3. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên vàMôi trường phối hợp chuẩn bị:

Nghị quyết quy định hạn mức nhậnchuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân.

Văn phòng Chính phủ đề nghị: saukhi các Báo cáo, Dự án Pháp lệnh được Chính phủ thông qua và Thủ tướng Chínhphủ đồng ý trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đề nghị các đồng chí Bộ trưởng thaymặt Chính phủ ký thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, đóng dấu Chính phủ, gửi đếnVăn phòng Quốc hội 120 bản, đồng gửi Văn phòng Chính phủ 5 bản trước ngày16/5/2007.

Tài liệu phục vụ các cuộc họpcủa Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội, đề nghị các cơ quan cung cấptheo yêu cầu của Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban.

Văn phòng Chính phủ xin thôngbáo để các Bộ biết, thực hiện./.

Nơi nhận:- Như trên;
- Chủ tịch QH (b/c);
- TTg và các PTTg CP (để b/c);
- Các UB của QH: KTNS, PL, CVDXH;
- VPQH: Chủ nhiệm, Vụ HC, Vụ TH;
- VPCP: BTCN, các PCN, Ban XDPL, các Vụ: TH, KTTH, VX, NN;
- Website CP;
- Lưu: VT, V.III (4). Bh 34

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Kiều Đình Thụ